Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby je podepsána, nejzazší doba dokončení výstavby je do konce října 2019, uvedení do provozu pak do konce července 2020. To jsou termíny stanovené v podmínkách o dotaci. Zhotovitel ve svém harmonogramu zohlednil žádost obce o urychlení výstavby, takže předložený harmonogram je o půl roku kratší - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Nicméně zastupitelstvo obce schválilo, že v rámci výstavby vodovodu bude díky souběhu projektů provedeno do rýhy připoložení potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Což z hlediska efektivnosti výstavby dokáže ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace, ale může se stát, že v předloženém harmonogramu stavby dojde díky tomu ke změnám. Přípolož a možné změny harmonogramu z toho vyplývající jsou nyní v jednání se zhotovitelem. Všechny změny harmonogramu budou zde uveřejněny.

Vodovodní přípojky budou stavěny na jednotlivých řadech v rámci uvedeného harmonogramu. Na přípojky II. etapy je vydané platné stavební povolení - je tedy možné je začít na soukromých pozemkách připravovat k realizaci, přípojky III. etapy jsou nyní ve stavebním řízení - získání stavebního povolení je očekáváno do konce února 2018. Vyzývám proto všechny, kdo nemají ještě uzavřenou smlouvu o výstavbě přípojky (ať ze II nebo III etapy), že nejzazší termín na pdodání podepsané smlouvy na OÚ je do 15. ledna 2018. Poté bude rozsah přípojek pro stavební řízení definitivně uzavřen.

Koordinaci stavby veřejných a soukromých částí přípojek prosím řešte se stavbyveducím p. Halffarem, tel: 601 372 021, email: halffar@pohl.cz

Ke smlouvám o stavbě přípojky jsou v současné době připravovány dodatky o investičním příspěvku za výstavbu přípojky obcí, jsou postupně rozeslány. Výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky pro jednu nemovitost je 1.900,- Kč vč. DPH u přípojek dotovaných SFŽP a 12.465,- Kč vč. DPH u přípojek nedotovaných - nemovitosti nesplňující podmínky dotace. Tento příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy. Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu přípojky.

Přípojka je (se stane po dokončení stavby) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada. U dotovaných přípojek je pak výjimka, neboť veřejná část přípojky musí být po dobu 10-let ve vlastnictví obce, převádět se tedy bude majitelům nemovitostí ihned pouze soukromá část a k veřejné části bude sepsána budoucí smlouva kupní ve stejném znění.

 

- celková situace stavby vodovodu - tento celý rozsah stavby bude kofinancován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).

- celková situace stavby přípojek - II. etapa - (Srbín - U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Konci; mimo ulice Úzká, kde není stavební povolení na vodovod)

- celková situace stavby přípojek - III. etapa - (Mukařov, Srbín, Žernovka)

- Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

 

Vodoměrná šachta

Standardně je na přípojkách umisťována pro jeden vodoměr kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VR 1100 - B20 (o výšce 130cm a průměru 110cm). Tuto šachtu je možné odebírat přes obec proti podpisu dodacího listu ve V+T mat v Tehovci (vedle areálu PRO-DOMA), cena za šachtu vč. víka o nosnosti do 200kg činí 7.777,- Kč vč. DPH. Částka je po odebrání šachty splatná na účet 177966230/0300, VS 23103122, do poznámky pro příjemce uveďte adresu nemovitosti, kde se šachta umišťuje. 

Obecně platí, že minimální rozměry šachty pro 1 vodoměr je 130cm výška, 100cm průměr)

Pro sdružené šachty na 2 vodoměry v šachtě musí být půdorysné rozměry šachty alespoň 90x120cm (nebo průměr 120cm) a šachta musí mít zhotovené odpovídající prostupy. Sdružené šachty a případně jiné typy šachet obec nezajišťuje.

 

Financování přípojky bude následující:

  • obec uhradí (s dotací SFŽP) část přípojky na veřejném prostranství - ke plotu
  • majitelé budou hradit soukromou část přípojky na svých pozemkách. Na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky bude zahrnovat cenu projektové dokumentace a materiál a práci na položení potrubí na soukromém pozemku (z organizačních důvodů bude obec přípojky pokládat najednou a majitelé pak reciproční část na pozemku obci uhradí)

Po dokončení přípojky (vč. osazení vodoměru) nepodléhá přípojka žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

O dalším postupu ohledně výstavby domovních přípojek budete dále informováni jak na webu, tak individuální korespondencí.

Menu

Anketa

V rámci oprav hlavních komunikačních tahů během prázdnin dojde k některým omezením. Máte zájem o informace o těchto uzavírkách?