Dostavba vodovodu - domovní přípojky

Projektová dokumentace přípojek je již hotová, probíhá inženýrská činnost k zajištění stanovisek dotčených orgánů pro stavební řízení a kompletace smluv o právu stavby přípojky na vlastníky nemovitostí. Uzavření těchto smluv s obcí je nutnou podmínkou pro získání stavebního povolení. Proto ve vlastním zájmu urychleně vracejte podepsané smlouvy zpět na OÚ k rukám Ing. Zimy.

Otázka povinnosti úhrady investičního příspěvku spojená s povinností obce přípojku vybudovat bude řešena po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby dodatkem k této smlouvě v září, neboť v současné době není známa cena stavby. Odhadovaná výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky je cca 1.000,- Kč bez DPH (tento příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy). Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu za přípojku.

Přípojka je (se stane) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada.

 

- celková situace stavby vodovodu - tento celý rozsah stavby bude kofinancován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).

-celková situace stavby přípojek - II. etapa - (Srbín - U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Konci; mimo ulice Úzká, kde není stavební povolení na vodovod)

- celková situace stavby přípojek - III. etapa - (Mukařov, Srbín, Žernovka)

- Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

 

Vodoměrná šachta

Standardně je na přípojkách umisťována pro jeden vodoměr kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VR 1100 - B20 (o výšce 1300mm a průměru 1100mm). Tuto šachtu bude možné objednat hromadně přes obec jako tomu bylo při předchozí etapě výstavby.

Pro dva vodoměry v šachtě musí být půdorysné rozměry šachty alespoň 900 x 1200mm a šachta musí mít zhotovené odpovídající prostupy. Tyto šachty a případně jiné typy šachet si vlastníci musejí zajistit sami.

 

Financování přípojky bude následující:

  • obec uhradí (s dotací SFŽP) část přípojky na veřejném prostranství - ke plotu
  • majitelé budou hradit soukromou část přípojky na svých pozemkách. Na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky bude zahrnovat cenu projektové dokumentace a materiál a práci na položení potrubí na soukromém pozemku (z organizačních důvodů bude obec přípojky pokládat najednou a majitelé pak reciproční část na pozemku obci uhradí)

Po dokončení přípojky (vč. osazení vodoměru) nepodléhá přípojka žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

O dalším postupu ohledně výstavby domovních přípojek budete dále informováni jak na webu tak individuální korespondencí.