Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Přemek Zima

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby je podepsána, nejzazší doba dokončení výstavby je do konce října 2019, uvedení do provozu pak do konce července 2020. To jsou termíny stanovené v podmínkách o dotaci. Zhotovitel ve svém harmonogramu zohlednil žádost obce o urychlení výstavby, takže předložený harmonogram je o půl roku kratší - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Nicméně zastupitelstvo obce schválilo, že v rámci výstavby vodovodu bude díky souběhu projektů provedeno do rýhy připoložení potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Což z hlediska efektivnosti výstavby dokáže ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace, ale může se stát, že v předloženém harmonogramu stavby dojde díky tomu ke změnám. Přípolož a možné změny harmonogramu z toho vyplývající jsou nyní v jednání se zhotovitelem.

Vodovodní přípojky budou stavěny na jednotlivých řadech v rámci uvedeného harmonogramu. Na přípojky II. etapy je vydané platné stavební povolení - je tedy možné je začít na soukromých pozemkách připravovat k realizaci, přípojky III. etapy jsou nyní ve stavebním řízení - získání stavebního povolení je očekáváno do konce ledna 2018. Koordinaci stavby veřejných a soukromých částí přípojek prosím řešte se stavbyveducím p. Halffarem, tel: 601 372 021, email: halffar@pohl.cz

Ke smlouvám o stavbě přípojky jsou v současné době připravovány dodatky o investičním příspěvku za výstavbu přípojky obcí, jsou postupně rozeslány. Výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky pro jednu nemovitost je 1.900,- Kč vč. DPH u přípojek dotovaných SFŽP a 12.465,- Kč vč. DPH u přípojek nedotovaných - nemovitosti nesplňující podmínky dotace. Tento příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy. Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu přípojky.

Přípojka je (se stane po dokončení stavby) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada. U dotovaných přípojek je pak výjimka, neboť veřejná část přípojky musí být po dobu 10-let ve vlastnictví obce, převádět se tedy bude majitelům nemovitostí ihned pouze soukromá část a k veřejné části bude sepsána budoucí smlouva kupní ve stejném znění.

 

- celková situace stavby vodovodu - tento celý rozsah stavby bude kofinancován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).

- celková situace stavby přípojek - II. etapa - (Srbín - U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Konci; mimo ulice Úzká, kde není stavební povolení na vodovod)

- celková situace stavby přípojek - III. etapa - (Mukařov, Srbín, Žernovka)

- Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

 

Vodoměrná šachta

Standardně je na přípojkách umisťována pro jeden vodoměr kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VR 1100 - B20 (o výšce 130cm a průměru 110cm). Tuto šachtu je možné odebírat přes obec proti podpisu dodacího listu ve V+T mat v Tehovci (vedle areálu PRO-DOMA), cena za šachtu vč. víka o nosnosti do 200kg činí 7.777,- Kč vč. DPH. Částka je po odebrání šachty splatná na účet 177966230/0300, VS 23103122, do poznámky pro příjemce uveďte adresu nemovitosti, kde se šachta umišťuje. 

Obecně platí, že minimální rozměry šachty pro 1 vodoměr je 130cm výška, 100cm průměr)

Pro sdružené šachty na 2 vodoměry v šachtě musí být půdorysné rozměry šachty alespoň 90x120cm (nebo průměr 120cm) a šachta musí mít zhotovené odpovídající prostupy. Sdružené šachty a případně jiné typy šachet obec nezajišťuje.

 

Financování přípojky bude následující:

  • obec uhradí (s dotací SFŽP) část přípojky na veřejném prostranství - ke plotu
  • majitelé budou hradit soukromou část přípojky na svých pozemkách. Na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky bude zahrnovat cenu projektové dokumentace a materiál a práci na položení potrubí na soukromém pozemku (z organizačních důvodů bude obec přípojky pokládat najednou a majitelé pak reciproční část na pozemku obci uhradí)

Po dokončení přípojky (vč. osazení vodoměru) nepodléhá přípojka žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

O dalším postupu ohledně výstavby domovních přípojek budete dále informováni jak na webu, tak individuální korespondencí.