Registr zveřejňovaných smluv a veřejných zakázek

Obec Mukařov

Zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) nabyl účinnosti 1. července 2016 a od tohoto dne povinné subjekty nebo smluvní strany musí posílat správci registru smluv smlouvy, které mají být v registru smluv uveřejněny, společně s jejich metadaty. 

Podle těchto ustanovení, nebude-li v registru smluv uveřejněna smlouva, která uveřejněna být musí, nenabývá taková smlouva účinnosti a nebude-li taková smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Více o povinnostech obce zveřejňovat smlouvy naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Byť se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv NEVZTAHUJE na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast, obec Mukařov uveřejňuje následující smlouvy a informace o veřejných zakázkách, a to takto