Veřejné zakázky obce Mukařov

Obec Mukařov jako veřejný zadavatel podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná při pořizování svých zakázek v souladu s tímto zákonem.

Pro zakázky malého rozsahu se rozhodování o zakázkách řídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Dokumenty a smlouvy veřejných zakázek, jejich hodnota přesahuje 500.000,- Kč bez DPH, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele obce Mukařov. Na profilu se dozvíte také, zda ještě probíhá výběr zhotovitele, je-li zakázka v průběhu plnění, nebo zda již byla ukončena.

 

Probíhající výběrová řízení:

Výzva k podání nabídek - běží lhůta pro podání nabídek do:

Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov - 25.4.2019

 

Probíhá hodnocení nabídek: ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

Výsledek hodnocení nabídek schválen zastupitelstvem: ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

Výsledek hodnocení nabídek rozeslán uchazečům: ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

Běží lhůta pro podání námitek: ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

Zhotovitel vyzván k podpisu smlouvy: ŽÁDNÁ ZAKÁZKA

 

Připravovaná výběrová řízení:

  • Pronájem přetlakové haly k zakrytí venkovního školního hřiště
  • Rekonstrukce vodní nádrže Srbín
  • Pronájem zametacího stroje
  • Rekonstrukce č.p. 8 Srbín a návsi