Rozvoj obce a územní plán

Územní plánování

Rozvoj obce probíhá na základě schváleného územního plánu. Stávající platný územní plán obce Mukařov (ÚP) nabyl účinnosti 10.2.2017. Tvoří jej textová a výkresová část, které si můžete níže prohlédnout (ve formátu .pdf).

 

Grafická část územního plánu:

   

Textová část územního plánu:

Základní územní členění

Sdělovací a datové sítě  

Výroková část

Hlavní výkres

Uspořádání krajiny   Odůvodnění

Doprava

Veřejněprospěšné stavby a opatření   Urbanistický vývoj

Kanalizace

Koordinační výkres

  Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek

Pitná voda

Výkres širších vztahů    

Zemní plyn

Předpokládané zábory ZPF    

Elektrická energie

     ÚP komplet ke stažení (.zip 35MB)

 

 

 

Strategický plán obnovy a rozvoje obce

Jednotlivé rozvojové projekty v obci jsou realizovány v souladu se závazným Místním plánem obnovy vesnice (MPOV), dokumentu schvalovaného zastupitelstvem obce. Tento je průběžně, min. 1x ročně v souvislosti s přípravou rozpočtu obce, aktualizován a obsahuje kromě plánovaných a realizovaných projektů i stručný popis stávající situace v jednotlivých oblastech veřejného života v obci. Dokument slouží také jako podklad pro vyjednávání o dotacích. Pro představu, co vše bylo pro rozvoj naší obce uděláno, jsme pro vás sestavili přehled nejdůležitějších projektů za uplynulé roky.

 

Místní plán obnovy vesnice 2018

(starší dokumenty z let 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

 

Přehled projektů realizovaných v letech 2017-2006

Přehled projektů rozpracovaných k 31.12.2017