Sběr a svoz odpadů

Kateřina Čadilová

Tříděné odpady

Sběrný dvůr bude uzavřen ve dnech 10., 14. a 17. 8.2019 z důvodu konání tradiční chovatelské výstavy.

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad a prostřednictvím shromaždiště ve dvoře, nebo shromaždiště a svozů bioodpadů.

Svoz odpadů prostřednictvím sběrných domovních nádob

zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o popelnice na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu a nově také papíru a plastů.

Sběrné nádoby (respektive pytle v případě, že nemovitost není dostupná pro svozovou techniku) jsou poskytovány vlastníkům trvale obydlených domů a rekreačních objektů na základě Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad (.doc, .pdf);
Volitelně se plátci poplatku mohou registrovat také ke svozu bioodpadu (.doc, .pdf). (Je třeba obnovit na každý kalendářní rok!!)

Všichni občané (tj. nepodnikající fyzické osoby!), kteří mají zaplacený svoz směsného komunálního odpadu a jsou dostupní pro svozovou techniku, mají možnost využít služby bezplatného svozu separovaného odpadu (papíru a plastů).

Vlastníci rekreačních objektů mohou využít svoz prostřednictvím pytlů, které obdrží po zaplacení poplatku v kanceláři Obecního úřadu. Svozový den pytlů je pondělí, pytel je potřeba ponechat před danou nemovitostí.

Úhrady, známky, nádoby

Po vyplnění prohlášení plátce a/nebo registrace ke svozu bioodpadu vám bude vystavena faktura a vydána známka na příslušný kalendářní rok. Plátci, kteří se registrují v průběhu roku, platí pouze poměrnou část poplatku za komunální odpad (černé popelnice). U poplatku za bio popelnici se poměrná část vypočítá pouze v případě první registrace v průběhu svozové období, v dalších letech je nutno uhradit vždy celou částku poplatku na daný rok.

Ceny a typy svozu odpadu na rok 2019

Platby za odpady můžete

  • převádět bezhotovostně na tyto bankovní účty:
    • Svoz bioodpadu na bankovní účet ČSOB: 177966230 / 0300
    • Svoz komunálního odpadu na bankovní účet UCB: 2107311369 / 2700
  • hradit v hotovosti nebo kartou v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Známky potvrzující úhradujsou u nádob na směsný odpad zasílány poštou, u nádob na bioodpad vydávány v kanceláři OÚ.

Nádoby jsou vydávány na Shromaždišti komunálního odpadu (viz níže).

Svoz separovaného odpadu - plast, papír

Všichni plátci poplatku za komunální odpad (pouze fyzické osoby!!) mohou požádat o svoz tříděného odpadu (plasty a papír), a to osobně, telefonicky nebo e-mailem v kanceláři OÚ a následně vyzvednout nádoby (pouze o objemu 240 l) ve dvoře technických služeb obce (sběrný dvůr), a to ve středu 10–17 hodin a v sobotu 8–12 hodin

Oba typy nádob – plast i papír mají frekvenci vývozu 1x měsíčně (viz níže). Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky od svozové firmy a při výdeji bude s odběratelem sepsán standardní výpůjční list. Svoz plastu a papíru pro občany je ZDARMA.

Svoz bioodpadu bude zahájen 28. 3., svozový den bude čtvrtek

Harmonogram svozu domovních nádob (směs, bio, papír, plast) v roce 2019 ke stažení
Google kalendář se svozem všech nádob

Vydávání všech typů nádob

nebo výměnu poškozených nádob provádí komunální služby obce ve sběrném dvoře. Pro domluvu volejte vedoucího technických služeb, p. Veselého na tel. 775 573 922.

Změna typu svozu

V případě, že požadujete změnit typ svozu u nádob na komunální odpad - frekvenci, velikost nádoby, atp. - je nutné vyplnit znovu a podat na obec registrační formulář s novými údaji, kterým se váš záznam v systému aktualizuje pro další svozy. Změny hlaste na OÚ, z administrativních důvodů je možné změny provádět pouze ke konci fakturačního období před vystavením platebních dokladů na další kalendářní rok, tj. od začátku prosince do poloviny ledna

Kontejnery na svoz objemného odpadu

Přistavovány 2x ročně. Jarní svoz: sobota 4. 5. (8-15 hodin), neděle 5. 5. (9-naplnění kontejnerů).
Místa přistavení:

  • Mukařov - sběrný dvůr
  • Žernovka - u hasičárny
  • Srbín - u ČOV Na dolách

Shromaždiště komunálního odpadu a elektroodpadu (sběrný dvůr)

je umístěno v areálu na rohu ulic Obecní a Tyršova. Občané a chataři Mukařova (pouze fyzické osoby) zde mohou odevzdávat vyřazená elektrozařízení, elektroodpad, v omezeném množství a po předchozí dohodě s vedoucím technických služeb obce také objemný odpad. Je zde rovněž trvale umístěn jeden kontejner pro sběr menších množství bioodpadu, textilu a jedlých olejů a tuků. Shromaždiště je otevřené celoročně.

Otevírací doba:

Středa   11–18 hodin, v zimním období (po dobu trvání zimního času) 10–17 hodin
Sobota   8–12 hodin

Výjimkou je doba konání mukařovské pouti, kdy bývá shromaždiště uzavřeno z důvodu konání výstavy drobného zvířectva, a vánočních a novoročních svátků. Změny v otevírací době jsou vždy jednotlivě oznámeny.

Shromaždiště bioodpadů

je umístěno v ulici Na Dolách u lesíka na Čapiku. Sem mohou občané a chataři Mukařova (pouze nepodnikající fyzické osoby!!) zdarma vozit zejména posekanou trávu či větve z běžné údržby zahrad. Shromaždiště je otevřené od 1.3. do 30.11.

Otevírací doba:

Středa   11–18 hodin, v zimním období (po dobu trvání zimního času) 10–17 hodin
Sobota   8–12 hodin

Systém svozu bioodpadu kontejnery

Vedle domovních nádob s bioodpady mají občané Mukařova možnost vyžívat i svoz bioodpadů prostřednictvím přistavování velkoobjemových kontejnerů. Ukládání bioodpadu do kontejneru je zdarma. Kontejnery jsou přistavovány od března do listopadu na předem určených veřejně přístupných místech podle předem daného harmonogramu.

Systém svozu kontejnery je realizován s přispěním dotace Státního fondu životního prostředí ČR, kdy potřebná technika byla nakoupena v roce 2015 z Operačního programu Životní prostředí.

Místa pro přistavování (a trvalé umístění kontejnerů ve sběrných dvorech) jsou vyznačena na přiložených mapách - označená červeným bodem

Mukařov a Srbín Žernovka

Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpad

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Druh odpadu

Den
v týdnu

Četnost svozů

--- Plasty

Pondělí, čtvrtek

(Pondělí), pátek 

1100 l - týdně 

domovní nádoby měsíčně, do dubna vždy první pondělí, od května první pátek

--- Papír

Úterý, pátek

Pondělí 

1100 l - týdně

domovní nádoby měsíčně, do dubna vždy první pondělí, od května první čtvrtek

--- Bioodpad

Pondělí

Čtvrtek

týdně (dle harmonogramu) - kontejnery

(dle harmonogramu) - domovní nádoby

--- Sklo

Čtvrtek měsíčně (koncem měsíce)

--- Kov

dle potřeby měsíčně

--- Nápojové kartony

Pondělí měsíčně (první sudé pondělí)

--- Směsný

Čtvrtek týdně, 1x14 dnů (v sudé týdny)

Objemný odpad

Sobota,

Neděle

pololetně, cca v 1/2 dubna a října

velkoobjemové kontejnery

 

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.