Vodovody a kanalizace v obci

Přemek Zima

Obec Mukařov není zatím ještě kompletně zasíťovaná vodovodem a kanalizací. Část veřejných řadů (vodovodních i kanalizačních) vybudovala obec a má je ve svém majetku. Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje a převážná část Srbína (a do budoucna část Mukařova i celá Žernovka) je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka. Kanalizační síť s ČOV v ul. Lesní obsluhuje většinu zastavěného území Mukařova i částečně v Srbína. Všechny tyto řady v obci provozuje 1. Středočeská vodárenská, a.s. (koncern Veolia).

Pro odběratele 1. SčV platí pro rok 2019 tyto ceny (vč. DPH) na 1m3: vodné 44,11 Kč, stočné 47,34 Kč. Cenový vývoj v minulých letech můžete vidět zde.

 

Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov, platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018).

NOVĚ převzala obec do majetku a provozu investorem vybudovaný vodovodní řad v ul. Pampelišková v Srbíně.

Kromě toho existují - především v Srbíně - další veřejné řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané:

ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360): VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. U Požáru, Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: provozuje VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. Nad Rafandou, Na Kopci: provozuje Středočeská pozemková s.r.o. (vodovod i kanalizace)

ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

 

Další rozšiřování vodovodní sítě

Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část - přivaděč Želivka, řady A, B, C a přípojky v ulicích Choceradská, Nad Obcí, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Chrpová, Bezová, Luční - zobrazit zákres Uvedeno do provozu 2016.

Další ulice jsou nyní zasíťovávány postupně podle připraveného projektu - zobrazit zákres Tento rozsah je realizován s dotací SFŽP.

Pro bližší informace o probíhající výstavbě vodovodu a zejména vodovodních přípojek - viz článek v rubrice Aktuálně.

V další fázi připravujeme nyní půdu změnou územního plánu pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů nedostalo. Zejména bude plánovaná dokumentace zahrnovat ul. K Dubině, Pod Hrází, Severní, Vodní, Na Ladech, Modřínová, Školní, Za Brodem, Do Vrchu, V Zahradách.

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity a je aktualizován projekt kanalizace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, který řeší přemístění nové centrální ČOV v souladu s místem pro ČOV v územním plánu. Plánovaná je výstavba nové ČOV o kapacitě 2x2000 EO. Záměrem je nyní podání žádosti o dotaci v r. 2019, stavební pripravenost v první polovině 2020, resp. provedení výstavby nové ČOV a kanalizace v letech 2021-2023. Do doby uvedení nové ČOV do provozu zůstává v platnosti STOP stav vyhlášený na stávající ČOV Mukařov.

Pro novou kanalizaci je nyní v přípravě projektová dokumentace. Zde k nahlédnutí celková situace stavby a zevrubná informace o stavu projektu.