V sobotu 20. 8. 2022 bude z důvodu konání Pouťového festivalu uzavřený sběrný dvůr v Tyršově ulici.

Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Užitkový vodovod Žernovka-Zájezdí je z důvodu havárie uzavřen. Zprovoznění se předpokládá 16. 8. 2022.

Aktuální práce na kanalizaci

Události

Aktuální informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně domovních přípojek, je v plném proudu. V článku najdete informace k aktuálně probíhající výstavbě a k přípravě pro domovní přípojky tlakové kanalizace.

Stavba, s finanční podpodou Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje, byla zahájena 20.10.2021 předáním staveniště zhotoviteli. Pro zařízení staveniště byly po následující 2 roky vybrány pozemky nebo jejich části: 584, 593/8, 595/4, 648/7, 414/33, 414/37, 464, 519/149, 1021/1, st.65/1 v Srbíně a 610/3, 822/8, 679 v Žernovce. Využívány budou postupně dle potřeby stavby. Konec výstavby je dle smlouvy o dílo plánován v říjnu 2023 (viz harmonogram stavby z dubna 2022). Koncem výstavby se rozumí uvedení nové kanalizace do 12 měsíčního zkušebního provozu, po jehož vyhodnocení bude teprve stavba zkolaudována pro trvalé užívání. Obecné informace o projektu najdete v článku ZDE.

 Oznámení inspektorátu práce

 

Průběh stavby

Práce na domovních přípojkách probíhají dle plánovaného harmonogramu a zejména pak dohody zhotovitele s vlastníky o přístupu na pozemek. Uzavírky ulic jsou realizovány pouze částečné u těch domů, kde se přípojky staví a jen v pracovní době od 7h do 19h. Jinak ulice jsou z obou stran sjízdné až k místu stavby. Plánována je výstavba:

Doubecká, Českobrodská, Louňovická - květen-srpen 2022

Kutnohorská + přilehlé ulice - květen-srpen 2022

Na Pískách, Úzká - září 2022

Choceradská, náves, Nad Obcí, Na Dolách - jaro-léto 2023

Výstavba probíhá i mimo tyto termíny v závislosti na spolupráci vlastníka nemovitosti.

V případě požadavku konzultace stavby přípojky tlakové kanalizace (oblast od Kutnohorské, včetně, na sever) se obracejte na vedoucího stavby přípojek, nově na p. Pancíře na tel: 603 477 556, e-mail: frantisek.pancir@ekologicka-stavebni.cz.

Pro organizaci stavby gravitačních přípojek a tlakových přípojek (oblast od Kutnohorské na jih) kontaktujte stavbyvedoucího p. Klebera, tel.: 776 121 877, e-mail: kleber@zepris.cz.

 

Současně probíhá výstavba ČOV, kde k 9.3.2022 bylo dosaženo základové spáry. Probíhají zkoušky těsnosti nádrží a výstavba nadzemní části budovy. Zásyp spodní stavby je plánován na září.

 

Stavba gravitační kanalizace pokračuje do konce června podle plánovaného harmonogramu. Výstavba stok bude z organizačních probíhat oddílně od výstavby domovních přípojek, které budou později dobudovány na vysazené odbočky.

V ulici U Požáru bude po 20.6. probíhat propojení stoky E1 Za Brodem do páteřní stoky E a počátkem července propojení výtlaku A u ul. Nad Rybníkem. Oblasti budou s omezeními průjezdné pro osobní dopravu a složky IZS.

V ulici Do Chobotu a Pampelišková, Chrpová probíhá pokládka stok A, A4 a A5 směrem k napojení na suchovod v Pampeliškové s navazující výstavbou stoky A5 ve slepé odbočce Do Chobotu a propojení v křižovatce u trafostanice. Křižovatka bude s omezeními průjezdná pro osobní dopravu a složky IZS. Po dokončení prací v Pampeliškové aChrpové pojede stavba dále ulicí Do Chobotu kolem Chrpové a dále k potoku.

Od poloviny července do konce srpna by měla proběhnout výstavba stok B2 (Na Pískách), B2A (Úzká) a pokračování výstavby řadu B v ul. Na Pískách od č.p. 144 k Choceradské. Kvůli složitému řešení podchodu kanalizace skalním masivem pod Jevanským potokem bude tato část ulice uzavřená nejméně měsíc. Náhradní příjezd do lokality U Požáru - Zvonečková bude řešen z ul. Na Dolách dočasnou příjezdovou komunikací do ul. Na Pískách. V místě jsou komplikace se skalním masivem, je možné, že doba stavby a uzávěra se prodlouží.

V září je naplánována výstavba stoky E2 v ulici Nad Požárem. Protože bude v ulici též probíhat přeložka vodovodu, bude ulice uzavřena pro dopravu. Náhradní příjezd bude řešen úpravou stávající nepoužívané komunikace z ul. Za Brodem.

Stavba kanalizace v ulici Choceradská (včetně propojení do navazujících ulic), Nad Obcí budou probíhat v roce 2023.

 

Informace k výstavbě domovních přípojek tlakové kanalizace

Práce na domovních přípojkách probíhají zejména po dohodě s vlastníky nemovitostí. Kanalizační přípojky jsou stavěné až po dokončení celistvých úseků kanalizačních stok. U přípojek tlakové kanalizace bude v první fázi vystavěna stavební část domovní přípojky. Poté bude po splnění podmínek uvedených níže osazena čerpací technologie. Vlastníky nemovitostí, kde je v rámci výstavby přípojky realizována i čerpací techologie  žádáme, aby po dokončení stavební části jejich přípojky postupovali podle následujících pokynů - netýká se přípojek, u kterých je realizována pouze veřejná část - viz seznam realizovaných domovních přípojek:

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

  • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a

  • položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku

  • přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  • majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  • čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  • po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;

  • technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  • ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není z technologických důvodů povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  • ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  • přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) ke stažení. 

 

 

Zveřejněno: 12.11.2021
Upraveno: 12.08.2022
nahoru