Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Aktuální práce na kanalizaci

Události

Aktuální informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba, s finanční podpodou Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje, byla zahájena 20.10.2021 předáním staveniště zhotoviteli. Pro zařízení staveniště byly po následující 2 roky vybrány pozemky nebo jejich části: 584, 593/8, 595/4, 598/9, 648/7, 414/33, 414/37, 464, 519/149, 1021/1, st.65/1 v Srbíně a 610/3, 822/8, 679 v Žernovce. Využívány budou postupně dle potřeby stavby. Konec výstavby je dle smlouvy o dílo plánován v říjnu 2023 (viz harmonogram stavby z dubna 2022). Koncem výstavby se rozumí uvedení nové kanalizace do 12 měsíčního zkušebního provozu, po jehož vyhodnocení bude teprve stavba zkolaudována pro trvalé užívání. Obecné informace o projektu najdete v článku ZDE.

 Oznámení inspektorátu práce

 

Průběh stavby

Práce na domovních přípojkách probíhají dle plánovaného harmonogramu a zejména pak dohody zhotovitele s vlastníky o přístupu na pozemek. Uzavírky ulic jsou realizovány pouze částečné u těch domů, kde se přípojky staví a jen v pracovní době od 7h do 19h. Jinak ulice jsou z obou stran sjízdné až k místu stavby. Plánována je výstavba:

Nad Požárem, Chatařská - říjen-listopad 2022

Na Pískách, Úzká - prosinec 2022

Choceradská, náves Srbín, Nad Obcí, Na Dolách, Do Chobotu - zima-jaro 2023 podle povětrnostních podmínek

Výstavba probíhá i mimo tyto termíny v závislosti na spolupráci vlastníka nemovitosti.

V případě požadavku konzultace stavby přípojky tlakové kanalizace (oblast od Kutnohorské, včetně, na sever) se obracejte na vedoucího stavby přípojek, nově na p. Pancíře na tel: 603 477 556, e-mail: frantisek.pancir@ekologicka-stavebni.cz.

Pro organizaci stavby gravitačních přípojek a tlakových přípojek (oblast od Kutnohorské na jih) kontaktujte stavbyvedoucího p. Klebera, tel.: 776 121 877, e-mail: kleber@zepris.cz.

 

Současně probíhá výstavba ČOV, kde k 9.3.2022 bylo dosaženo základové spáry. V říjnu dokončeny zkoušky těsnosti nádrží a výstavba hrubé stavby nadzemní části budovy. Probíhá zásyp spodní stavby, instalace výplní otvorů a úpravy vnitřních povrchů.

 

Stavba gravitační kanalizace pokračuje do konce října 2022 podle plánovaného harmonogramu. Výstavba stok bude z organizačních probíhat oddílně od výstavby domovních přípojek, které budou později dobudovány na vysazené odbočky.

Od 19.10. probíhá výstavba stoky E2 (Nad Požárem). Protože zde též probíhá přeložka vodovodu, bude ulice uzavřena pro dopravu. Náhradní příjezd je řešen úpravou stávající nepoužívané komunikace z ul. Za Brodem.

V tomto termínu také započne výstavba stoky B4A na návsi v Srbíně a v ulici Do Chobotu probíhá výstavba stoky A od ul. Chrpová k potoku. Stavba je objízdná ulicí Akátovou, případně z druhé strany ul. Do Chobotu od návsi v Srbíně.

Probíhá stavba řadu TK A v ulici Chatařská v Srbíně.

Od konce listopadu je plánována výstavba stoky B2A (Úzká), a poté B2 (Na Pískách). Vzhledem k počasí není již možné použít pro osobní dopravu dočasnou komunikaci ze štěpky Na Pískách a v průběhu provádění prací bude pro rezidenty vyhrazeno parkování v ul. U Požáru v blízkosti křižovatky Na Pískách x Úzká. Popelnice budou po tuto dobu sváženy pracovníky stavby od jednotlivých nemovitostí na místo svozu pro popeláře.

Po dokončení těchto stok bude zahájena výstavba stoky B (Nad Obcí).

 

Obnova povrchu komunikací:

Od 9.11. bude probíhat opravu povrchů na Žernovce a v ul. U Požáru a Písecká podle následujícího harmonogramu: 

14.11. -15.11. podbal + obrus U Třešňovky, Horka, Lomová, Ke Starému lisu, Písecká – pouze lokální překopy - změna termínu kvůli koordinaci asfaltérů

17.11. podbal od čp.431 po čp. 510 (Macešková) – I.etapa

18.11. podbal od čp. 510 po mostek v Písecké – II.etapa

21.11. obrus od čp. 431 po čp. 510 – I.etapa

22.11. obrus od čp. 510 po mostek – II.etapa

Probíhá také obnova zámkové dlažby v ul. Kopretinová.

Další opravy povrchů po stavbě budou probíhat v příštím roce.

 

Informace k výstavbě domovních přípojek tlakové kanalizace

Práce na domovních přípojkách probíhají zejména po dohodě s vlastníky nemovitostí. Kanalizační přípojky jsou stavěné až po dokončení celistvých úseků kanalizačních stok. U přípojek tlakové kanalizace bude v první fázi vystavěna stavební část domovní přípojky. Poté bude po splnění podmínek uvedených níže osazena čerpací technologie. Vlastníky nemovitostí, kde je v rámci výstavby přípojky realizována i čerpací techologie  žádáme, aby po dokončení stavební části jejich přípojky postupovali podle následujících pokynů - netýká se přípojek, u kterých je realizována pouze veřejná část - viz seznam realizovaných domovních přípojek:

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

  • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a

  • položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku

  • přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  • majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  • čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  • po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;

  • technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  • ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není z technologických důvodů povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  • ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  • přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) ke stažení. 

 

 

Zveřejněno: 12.11.2021
Upraveno: 11.11.2022
nahoru