Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Aktuální práce na kanalizaci

Události

Aktuální informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně domovních přípojek, byla zahájena. V článku najdete informace k aktuálně probíhající výstavbě a k přípravě pro domovní přípojky tlakové kanalizace.

Stavba, s finanční podpodou Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje, byla zahájena 20.10.2021 předáním staveniště zhotoviteli. Pro zařízení staveniště byly po následující 2 roky vybrány pozemky nebo jejich části: 584, 593/8, 595/4, 648/7, 414/33, 414/37, 464, 519/149, 1021/1, st.65/1 v Srbíně a 610/3, 822/8, 679 v Žernovce. Využívány budou postupně dle potřeby stavby. Konec výstavby je dle smlouvy o dílo plánován v říjnu 2023 (viz harmonogram stavby z dubna 2022). Koncem výstavby se rozumí uvedení nové kanalizace do 12 měsíčního zkušebního provozu, po jehož vyhodnocení bude teprve stavba zkolaudována pro trvalé užívání. Obecné informace o projektu najdete v článku ZDE.

 Oznámení inspektorátu práce

 

Průběh stavby

Práce na domovních přípojkách probíhají dle plánovaného harmonogramu a zejména pak dohody zhotovitele s vlastníky o přístupu na pozemek. Uzavírky ulic jsou realizovány pouze částečné u těch domů, kde se přípojky staví a jen v pracovní době od 7h do 19h. Jinak ulice jsou z obou stran sjízdné až k místu stavby. Plánována je výstavba:

Horka + přilehlé ulice - březen-duben 2022

Na Moklině - duben 2022

U Potoka, U Požáru - duben-květen 2022

Kopretinová - duben-květen 2022

Na Kraji, Ke Starému lisu - duben-květen 2022

Doubecká, Českobrodská, Louňovická - květen-červenec 2022

Kutnohorská + přilehlé ulice - květen-červenec 2022

Současně probíhá výstavba ČOV, kde k 9.3.2022 bylo dosaženo základové spáry. Probíhá betonáž spodní stavby budovy ČOV.

Stavba gravitační kanalizace pokračuje podle plánovaného harmonogramu na březen - duben 2022. Výstavba stok bude z organizačních probíhat oddílně od výstavby domovních přípojek, které budou později dobudovány na vysazené odbočky.

Z důvodu prací na stoce E bude od poloviny března cca do konce května po úsecích podle postupu stavby uzavíraná část ulice U Požáru od č.p. 431 po č.e. 20. Ulice bude neprůjezdná, ale sjízdná vždy až k místu stavby od Písecké nebo od Louňovic.

V ulici Do Chobotu a Pampelišková probíhá pokládka hlavní stoky kanalizace A od č.p. 270 směrem k napojení na suchovod v Pampeliškové s navazující výstavbou stoky A5 ve slepé odbočce Do Chobotu.

V Luční ulici probíhá dopojen řadů a výtlaku do čerpací šachty ČSOV C.

U ČSOV v ulicích Do Chobotu, Luční, U Požáru probíhá výstavba pilířků pro připojení do elektrické sítě.

 

Výstavba domovních přípojek

Práce na domovních přípojkách probíhají zejména po dohodě s vlastníky nemovitostí. Vlastníci obdrží informaci o plánu zahájení výstavby od zhotovitele v předstihu. Nyní probíhají práce na Žernovce - viz harmonogram stavby přípojek z ledna 2022. Zhruba od března 2022 je plánováno zahájení prací na výstavbě přípojek na Kutnohorské. Kanalizační přípojky na gravitační kanalizaci jsou stavěné až po dokončení celistvých úseků kanalizačních stok. U přípojek tlakové kanalizace bude v první fázi vystavěna stavební část domovní přípojky. Poté bude po splnění podmínek uvedených níže osazena čerpací technologie. Pokyny doznaly ještě menší změny (oproti verzi uveřejněné před 14.1.2022) po projednání s technology - čerpadla bude možné osazovat individuálně ihned po splnění podmínek, mezi které ještě přibylo položení chráničky pro kabel od místa ovládací jednotky k šachtě. Vlastníky nemovitostí, kde je v rámci výstavby přípojky realizována i čerpací techologie  žádáme, aby po dokončení stavební části jejich přípojky postupovali podle následujících pokynů - netýká se přípojek kde je realizována pouze veřejná část - viz seznam realizovaných domovních přípojek:

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

  • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a

  • položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku

  • přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  • majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  • čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  • po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;

  • technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  • ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není z technologických důvodů povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  • ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  • přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) ke stažení. 

V případě požadavku konzultace stavby přípojky tlakové kanalizace (oblast od Kutnohorské, včetně, na sever) se obracejte na vedoucího stavby přípojek, p. Valentu na tel: 602 149 398, e-mail: jiri.valenta@ekologicka-stavebni.cz.

Pro organizaci stavby gravitačních přípojek a tlakových přípojek (oblast od Kutnohorské na jih) kontaktujte stavbyvedoucího p. Klebera, tel.: 776 121 877, e-mail: kleber@zepris.cz.

 

 

Zveřejněno: 12.11.2021
Upraveno: 29.04.2022
nahoru