Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Aktuální práce na nové kanalizaci

Události

Aktuální informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba, s finanční podpodou Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje, byla zahájena 20.10.2021 předáním staveniště zhotoviteli. Pro zařízení staveniště byly po následující 2 roky vybrány pozemky nebo jejich části: 584, 593/8, 595/4, 598/9, 648/7, 414/33, 414/37, 464, 519/149, 1021/1, st.65/1 v Srbíně a 610/3, 822/8, 679 v Žernovce. Využívány budou postupně dle potřeby stavby. Konec výstavby je dle smlouvy o dílo plánován v říjnu 2023 (viz harmonogram stavby z dubna 2022). Koncem výstavby se rozumí uvedení nové kanalizace do 12 měsíčního zkušebního provozu, po jehož vyhodnocení bude teprve stavba zkolaudována pro trvalé užívání. Obecné informace o projektu najdete v článku ZDE.

 Oznámení inspektorátu práce

 

Průběh stavby

Výstavba ČOV - čistírna je hotová a vystrojená, vyjma venkovních ploch, příjezdové komunikace a fasády, která bude dokončena po realizaci finálních povrchů venkovních ploch. Probíhá dolaďování instalací technologie ČOV, dopojování vnějších objektů, včetně elektro, a příprava na komplexní zkoušky technologie. 

 

Stavba gravitační kanalizace Všechny stoky a řady jsou položené, probíhají dokončovací práce na některých úsecích před obnovou povrchů komunikací.

 

Obnova povrchů komunikací

proběhne podle následujícího harmonogramu:

Na Pískách oprava propadlé vozovky u mostku 13.9.2023 příprava podkladu, 14.9.2023 pokládka asfaltu 

Na Dolách 18.9.-24.9.2023 příprava podkladu, 25.-26.9.2023 pokládka asfaltu - 25.9. podbalová vrstva na vybraných místech, 26.9. obrusná vrstva od Choceradské po Kopretinovou. Část komunikace bude objízdná kolem kravína, zbytek bude průjezdný jedním pruhem.

Uvedené úseky komunikací budou sjízdné s omezeními, dbejte prosím přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků prováděcí firmy. Po dobu provádění prací doporučujeme auta parkovat mimo dotčenou oblast. Pro zajištění individuální potřeby přístupu a příjezdu ke svým nemovitostem se prosím obracejte na stavbyvedoucího p. Klebera, tel.: 776 121 877.

 

Práce na domovních přípojkách probíhají dle plánovaného harmonogramu a zejména pak dohody zhotovitele s vlastníky o přístupu na pozemek. Uzavírky ulic jsou realizovány pouze částečné u těch domů, kde se přípojky staví a jen v pracovní době od 7h do 19h. Jinak ulice jsou sjízdné až k místu stavby.

Práce na přípojkách budou probíhat podle časové vytíženosti pracovníků na Choceradské, která má absolutní prioritu. Budete kontaktování stavbyvedoucím (p. Kleberem). V případě, že máte nějaké dlouhodobé časové omezení, ozvěte se mu, aby si stavbu u vás dokázal naplánovat.

Výstavba probíhá i mimo tyto termíny v závislosti na spolupráci vlastníka nemovitosti.

V případě požadavku konzultace stavby přípojky tlakové kanalizace (oblast od Kutnohorské, včetně, na sever) se obracejte na vedoucího stavby přípojek, p. Pancíře na tel: 603 477 556, e-mail: frantisek.pancir@ekologicka-stavebni.cz.

Pro koordinaci prací na montáži čerpací technologie tlakové kanalizace se obracejte na p. Novotného, tel. 774 130 158, e-mail: miloslav.novotny@presskan.cz, z Presskan systems, která instalaci provádí jako subdodavatel stavby.

Pro organizaci stavby gravitačních přípojek a tlakových přípojek (oblast od Kutnohorské na jih) kontaktujte stavbyvedoucího p. Klebera, tel.: 776 121 877, e-mail: kleber@zepris.cz.

Přepojování odpadů z domu do nové šachty (ke stažení zde) - tj. práce na soukromých částech přípojky mezi domem a šachtou - si zajišťují vlastníci nemovitostí na vlastní náklad.

U přípojek, které jsou budovány obcí „na klíč“ (viz níže seznam realizovaných přípojek) není k tomu potřeba žádat na obci žádné povolení ani připravovat projektovou dokumentaci a samostatné stavební povolení - toto je již pokryto stavebním povolením, které vyjednala obec. Pokud máte přípojku ukončenou na hranici pozemku, nebo na veřejném prostranství, musíte si zajistit územní souhlas k povolení stavby přípojky na soukromém pozemku.

Napojení z domovního odpadu do šachty (revizní spádové i čerpací tlakové kanalizace) je potřeba provést plnostěnným potrubím určeným k odvádění komunálních odpadních vod. V případě provozoven prověřte v součinnosti s naším provozovatelem kanalizace případnou povinnost před vypuštěním odpadních vod do kanalizace osadit zařízení na zachytávání nežádoucích látek - např. odlučovače tuků (zejména potravinářské provozy) a ropných látek (zejména auto-, pneuservisy, autodílny) - a přípojku podle toho upravte. Vstup do šachty je v dimenzi DN150. Doporučený spád potrubí je 1-2%, hloubka dle stávajícího odpadu na výstupu z domu.

Poptat služby k přepojení odpadů lze například u p. Durka ze Svojetic, tel. 777 322 134.

Upozorňujeme, že v současné době není možné odpad z domu do kanalizace napojit, neboť stavba ještě není v provozu! Informace k přechodu na novou kanalizaci - termín zahájení napojování odpadů, uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem, apod. - se dozvíte obvyklým způsobem (úřední deska OÚ, web obce, obecní zpravodaj) v závislosti na termínu uvedení nového kanalizačního systému do provozu.

 

Informace k výstavbě domovních přípojek tlakové kanalizace

!!!PROSÍM POZOR!!! Pro bezplatné zapojení a zprovoznění domovní čerpací šachty na tlakové kanalizaci, je nutné dodat níže uvedenou revizi přívodního kabelu k čerpadlu nejpozději v termínu do 31.8.2023! Z rozhodnutí Rady obce byl  termín na dodání revizí pro nemovitosti zapojené do obecního projektu výstavby prodloužen ještě do 31.12.2023.  A to již s konečnou platností! Po uplynutí tohoto termínu budou čerpadla poskytnuta v rámci zkušebního provozu i ostatním nemovitostem v obci v tom pořadí, ve kterém nejdříve prokáží stavební připravenost a revizi k montáži čerpadla. Je to z toho důvodu, že ve zkušebním provozu příští rok je potřeba napojit co největší množství nemovitostí na novou kanalizaci a není účelné čerpadla bez užitku ze zapojení dále skladovat.

Práce na domovních přípojkách probíhají zejména po dohodě s vlastníky nemovitostí. Kanalizační přípojky jsou stavěné až po dokončení celistvých úseků kanalizačních stok. U přípojek tlakové kanalizace bude v první fázi vystavěna stavební část domovní přípojky. Poté bude po splnění podmínek uvedených níže osazena čerpací technologie. Vlastníky nemovitostí, kde je v rámci výstavby přípojky realizována i čerpací techologie  žádáme, aby po dokončení stavební části jejich přípojky postupovali podle následujících pokynů - netýká se přípojek, u kterých je realizována pouze veřejná část - seznam realizovaných domovních přípojek:

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

  • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a

  • položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku

  • přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 3x16 A, char. B. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  • majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  • čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  • po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022, případně co nejdříve bez zbytečného odkladu;

  • technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  • ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není z technologických důvodů povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  • ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  • přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

Subdodavatelem technologie je fa. Presskan systems, provozovna Mukařov, Kutnohorská 349 - náhled technologie na https://presskansystem.cz/o-systemu/

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) ke stažení. 

 

 

Zveřejněno: 12.11.2021
Upraveno: 22.09.2023
nahoru