SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU DNE 18.7. BUDE PROBÍHAT OD BRZKÝCH RANNÍCH HODIN - 6.00 hod. RÁNO. PŘIPRAVTE NÁDOBY KE SVOZU JIŽ VE STŘEDU VEČER.

Napojování na kanalizaci II. etapa zahájeno

Události

Napojování na kanalizaci II. etapa zahájeno

Dobrý den,

oznamujeme vlastníkům nemovitostí, že byla zkolaudována i II. etapa kanalizace a ode dne 19.6.2024 mohou již všechny nemovitosti na trasách nové kanalizace přepojovat odtok splaškových vod do nové kanalizace. Zejména z druhé etapy kolaudace jde o: celou Žernovku, v Srbíně Pampelišková č.p. 552 a 553, Bezová č.p. 456, 458, 459, 460, U Požáru č.p. 416 a 417.

Pokyny k organizaci napojení a přihlášení k vypouštění odpadních vod u provozovatele kanalizace

Tlaková kanalizace (ulice Kopretinová, Za Brodem č.p. 407, č.e. 31, 32, 33, 145, Chatařská, Do Chobotu č.p. 147, 148, 474, Bezová, Akátová, Pomněnková, Kutnohorská, Lomená, Slepá, Na Konci, Na Moklině, Zájezdní, celá Žernovka):

A) Oznámení záměru data napojení provozovateli I.T.V. CZ s.r.o.

B) Zprovoznění přípojky provozovatelem v dohodnutém termínu – ověření funkčnosti kanalizace.

C) Dále shodné s gravitační kanalizací

 Pro napojování domovního odpadu do čerpací šachty jsou na OU k dispozici zdarma k vyzvednutí typizované pryžové průchodky k utěsnění prostupu potrubí (o průměru standardních 150 mm) do šachty.

 

Gravitační kanalizace (ostatní výše neuvedené ulice v Srbíně):

 1. Vývoz stávající odpadní jímky (2 dny před datem napojení);
 2. Propojení domovního odpadu do čerpací / revizní šachty nové kanalizace (zahájení vypouštění), doporučujeme pořídit fotodokumentaci z přepojování odpadu a fotografii se stavem vodoměru (berete-li vodu z veřejného vodovodu, nebo máte-li jej osazený na jiném zdroji vody);
 3. Oznámení o připojení zašlete do 2 dnů od propojení odpadu provozovateli kanalizace I.T.V. CZ s.r.o., itvcz.eu, datová schránka: 7tcc44m, e-mail: provoz@itvcz.eu, tel: 722 201 235. Povinnými součástmi oznámení jsou:
  • Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod, řádně vyplněný pro každou nemovitost samostatně, podepsaný vlastníkem nemovitosti (ke stažení v PDF, DOC, nebo tištěný na OÚ). Uživatelé, kteří budou požadovat pro měření stočného osadit fakturační vodoměr na přívod vody ze studny, nebo jiného zdroje vody mimo veřejný vodovod, uvedou do poznámky na konci dotazníku text „Osadit vodoměr“; stočné lze též vypočítat bez vodoměru podle počtu osob v domácnosti a směrného čísla stanoveného přílohou č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb. (35 m3 za osobu a rok). Nahlášení a změna v počtu osob nahlášených k odvádění odpadních vod ve smlouvě s provozovatelem je možná pouze jednou ročně a tento údaj bude porovnán s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti dle evidence OÚ.
  • Plná moc k uzavření smlouvy – v případě spoluvlastnictví nemovitosti pověřený spoluvlastník vlastníků doloží zplnomocnění od ostatních spoluvlastníků (netýká se společného jmění manželů);
  • Doklad o vyvezení stávající odpadní jímky – kopie dokladu o likvidaci odpadních vod ne starší 2 dnů před zahájením vypouštění;
  • Den připojení na kanalizaci – datum zahájení vypouštění do nové kanalizace uveďte v poznámce na konci dotazníku;
 4. Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod – kterou Vám zašle provozovatel k podpisu na základě podaného dotazníku.

 

Termín napojení na kanalizaci

Termín napojení, do kdy je nutné se připojit na novou kanalizaci, je do 30.9.2024. Pokud některá nemovitost po tomto datu nebude připojená na kanalizaci, budeme počínaje 1.10.2024 požadovat pravidelné předkládání dokladů o likvidaci odpadních vod. Nesplnění této povinnosti bude řešeno ve spolupráci s přestupkovou komisí obce a vodoprávním úřadem v Říčanech.

Upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod do nové kanalizace bez platné Smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod uzavřené s provozovatelem, resp. bez vědomí provozovatele, je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích i Obchodními podmínkami provozovatele.

Další informace naleznete v článku na webu: https://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/aktuality/napojovani-nemovitosti-na-novou-kanalizaci-v-srbine-a-zernovce, nebo obecním zpravodaji květen 2024, strana 3. Případné své dotazy směřujte na obecní úřad nebo přímo na Ing. Zimu, tel. 724191247, e-mail: premysl.zima@mukarov.cz.

Zveřejněno: 19.06.2024
Upraveno: 22.06.2024
nahoru