SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU DNE 18.7. BUDE PROBÍHAT OD BRZKÝCH RANNÍCH HODIN - 6.00 hod. RÁNO. PŘIPRAVTE NÁDOBY KE SVOZU JIŽ VE STŘEDU VEČER.

Veřejná výzva

Události

Veřejná výzva - referent administrátor projektů

VEŘEJNÁ  VÝZVA

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/20002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon),

vyhlašuji

veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa REFERENT – ADMINISTRÁTOR PROJEKTŮ

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Obecní úřad Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov

 NÁPLŇ PRÁCE :

 • administrace dotačních i nedotačních projektů
 • administrace veřejných zakázek
 • zajišťování komunikace s nadřízenými úřady, dotčenými orgány a dalšími účastníky stavebních řízení
 • koordinace projektů
 • zajišťování povinné publicity

PRACOVNÍ ÚVAZEK:

Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, 3 měsíční zkušební doba, nástup od 2.9. 2024, nebo dohodou

PŘEDPOKLADY K UZAVŘENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU dle §4 zákona 312/2002 Sb.:

Referentem se může stát fyzická osoba, která je občanem české republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení §4 odst. 2 uvedeného zákona, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon práce stanovené zvláštním předpisem

 JINÉ POŽADAVKY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ODPOVÍDAJÍCÍ POVAZE PRACOVNÍ ČINNOSTI, KTEROU MÁ ZÁJEMCE VYKONÁVAT:

 • vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (vzdělání stavebního směru výhodou)
 • aktivní znalost práce na PC (kancelářský software)
 • aktivní přístup k práci
 • zodpovědnost, odolnost vůči stresu
 • dobré komunikační schopnosti
 • praxe ve veřejné správě se zaměřením na správní řízení vítána
 • výhodou zkušenosti s přípravou a administrací dotačních projektů a koordinací stavebního řízení

 NABÍZÍME:            

 • 8. platová třída (v případě středoškolského vzdělání), 9. platová třída (v případě vysokoškolského vzdělání) - dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších změn a předpisů.
 • Platový stupeň bude stanoven dle kvalifikace a započitatelné délky dosavadní odborné praxe (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • Osobní ohodnocení
 • Stravenky
 • Příspěvek na důchodové pojištění
 • Flexibilní pracovní doba

 PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

 K PŘIHLÁŠCE PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU JE NUTNO DOLOŽIT:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o zdravotní způsobilosti (čestné prohlášení)
 • na samostatném listě podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku uchazeče k pracovnímu poměru beru na vědomí, ve smyslu obecného nařízení EU2016/679 GDPR, že mé osobní údaje budou zpracovány pro účel výběru zaměstnance a uchovány po dobu jeho archivace. Jméno/a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis.

LHŮTA A ADRESA PRO PODÁNÍ A ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na adresu: Obecní úřad Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov,  nejpozději do 22.7.2024, 16.00 hod.

V elektronické podobě lze zaslat přihlášku prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 Hana Zákoucká, starostka obce

Zveřejněno: 02.07.2024
Upraveno: 02.07.2024
nahoru