Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy

Události

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

Rada obce a právní tým komise projednal s právním zástupcem obce, jakým způsobem pokračovat dále ohledně spádovosti okolních obcí, a připravil doporučení pro zastupitelstvo. Na základě toho byla na červnovém zasedání zastupitelstva obce změněna vyhláška o spádovém obvodu školy tak, že od 1. 9. 2020 je spádovým obvodem pouze Mukařov, Srbín a Žernovka.

V. Šoupal doplnil demografickou studii obce vypracovanou v březnu 2019 o další informace, které potvrdily data demografické studie a doporučení zachovat současnou kapacitu školy na 660 žácích, což je kapacita, kterou v horizontu 20 let budeme potřebovat pro děti našich třech obcí.

Tým školní pod vedením T. Kouby prověřil původní požadavky na rozvoj školy, stanovené pro zpracování studie rozvoje areálu školy, na uvažovanou kapacitu 660 žáků a zajištění kvality výuky a prostředí. Výsledkem je zjištění, že v současném areálu školy Mukařov chybí celkem 8 odborných učeben, 8 tříd pro družinu a 6 dalších místností (archiv, knihovna, prostory pro psychologa, logopeda, výchovného poradce, asistenty a školníka).

V další fázi jsme udělali celkovou prohlídku současných školních budov za účasti velké části členů komise. Z těchto prohlídek vznikl soupis potřebných větších i menších investic. H. Zákoucká zajistila předběžné poptávky potřebných investic a konzultace s odborníky z oblasti vzduchotechniky a vytápění. Největší investicí ve staré školní budově bude zateplení budovy, u staré i nové budovy větrání učeben a vnější zastínění oken. To přinese kvalitnější prostředí pro výuku a úsporu spotřeby energií.

Myslet musíme také na to, že kontejnerová stavba časem doslouží a bude třeba nahradit 8 učeben, které jsou zde umístěny.

Školní jídelna a kuchyně je nyní také na hranici své kapacity. Nicméně pokryjí současnou kapacitu školy, pokud se podaří organizačně zajistit vystřídání tříd. Vylepšit by byla třeba akustika jídelny a doplnění vybavení kuchyně. Na akustické úpravy jídelny P. Kvasnička zajistil prohlídku odborníka, T. Kouba prověřil navržené řešení a H. Zákoucká obstarala cenové nabídky na tyto práce. Náklady byly radou obce schváleny a po schválení úpravy rozpočtu obce ZO budou práce zadány.

Velice důležitou otázkou, na kterou je nutno v rámci závěrů komise odpovědět, je řešení tělocvičny pro školu. Ve studii je navržena nová tělocvična v areálu školy podél oplocení s ulicí U zelené cesty. Dalším návrhem v komisi bylo řešit novou tělocvičnu v součinností s TJ Sokol tak, že by se místo současné Sokolovny vybudovala multifunkční moderní hala. Po jednání se zástupcem TJ Sokol Ing. Týcem jsme došli k závěru, že obec by uživila obě krytá sportoviště. Vrátili jsme se tedy k návrhu řešit přednostně malou tělocvičnu čistě pro školu, která nahradí nafukovací halu po ukončení její životnosti v roce 2026, a tuto tělocvičnu doplnit budovou se sociálním zázemím tělocvičny a minimálně s 8 třídami, které budou dle potřeby sloužit jako odborné učebny nebo družiny. Jako další podklad pro rozhodování se podařilo bezplatně získat studentskou semestrální práci z Fakulty stavební ČVUT. Tato práce řeší tělocvičnu v areálu naší školy. Paralelně s tím budou probíhat jednání s TJ Sokol a příprava smluv k případnému projektu společné multifunkční haly.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že pokud bychom chtěli vše zajistit pro ideální výsledný stav, budeme potřebovat nemalé finanční prostředky – odhad celkových investic je cca 120 mil. Kč.

I když se v minulosti do školního areálu investovaly velké finanční prostředky, rozvoj obcí a mohutná výstavba nyní opět předbíhají stav areálu. Měli bychom být na tento rozvoj připraveni co nejlépe.

Mít k dispozici projekty, minimálně v podrobnosti pro získání stavebního povolení a s rozpočtem, je nutný předpoklad pro zajištění financování pomocí dotačních zdrojů.

K. Čadilová a H. Zákoucká proto připravily podklady pro výběrová řízení na projekty:

  1. zateplení a zajištění větrání staré školní budovy a zajištění větrání nové školní budovy. Toto výběrové řízení zastupitelstvo obce schválilo a nyní je již dodavatel vybrán.
  2. projekt malé školní tělocvičny s budovou s odbornými učebnami. Zastupitelstvo obce schválilo přípravu tohoto výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou zakázku (předpokládaný finanční objem projektových prací je 8-9 mil. Kč, byla příprava dokumentů pro výběrového řízení svěřena specialistovi na výběrová řízení a předpokládáme dokončení těchto podkladů a schválení výběrového řízení do konce tohoto

Hana Zákoucká, předsedkyně komise pro rozvoj areálu školy

Zveřejněno: 20.11.2020
Upraveno: 21.11.2020
nahoru