Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Shromaždiště odpadu (sběrné dvory) budou otevřeny od středy 7. 4. v obvyklých hodinách.

Z důvodu technické závady není možné až do odvolání přistavovat kontejnery na bioodpad. Za omezení se omlouváme, bioodpad je přijímán na shromaždišti na Čapiku.

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Uvedení do provozu

Stavba vodovodu byla ukončena, zbývající část díla (zejména opravené komunikace) byla převzatá od zhotovitele 30.4. Při přejímce ještě došlo na zaznamenání vad a nedodělků, které ovšem nebrání provozu a které budou odstraněny nejpozději do konce května. Zároveň také k 31.5.2020 končí možnost objednat vodoměrnou šachtu přes obec.

Žádáme všechny občany, kteří dosud nevyrovnali své závazky za vodoměrné šachty odebrané na obecní účet, nebo nedoplatili smluvní podíl na vybudování přípojky, které nejsou předmětem dotace, aby tak učinili v co nejkratší době. Dlužníkům nebude umožněno osazení vodoměru do doby vyrovnání závazku vůci obci.

Kolaudační řízení na kompletní stavbu vodovodu je k 27.5.2020 dokončené - vodovod je kompletně uveden do užívání. O vodoměr mohou zažádat občané na všech částech vodovodu.

Celková situace stavby vodovodu - celková mapa všech staveb nově zkolaudovaného vodovodu

Žádost o vodoměr

Po dokončení výstavby je přívodní potrubí v místě pro umístění vodoměru zaslepeno. Každý z majitelů pak musí svým jménem a na svůj náklad zažádat o montáž vodoměrné sestavy. Přípojka osazená vodoměrem nepodléhá žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

K objednání montáže vodoměru je nutné nejprve uzavřít s provozovatelem smlouvu o dodávce vody.

Dokumenty k uzavření smlouvy si můžete stáhnout níže. Vyplněné na místech označených křížky a spolu s územním souhlasem, či rozhodnutím, (ke stažení v oddíle Vodovodní přípojky) mohou po kolaudaci a zprovoznění řadu zaslat na e-mail info@1scv.cz nebo se s podklady dostavit na zákaznické centrum 1.SčV, a.s. (Veolie) v Říčanech. Kontakty zde - úřední dny Po a St, Út a Čt po předchozí rezervaci.

Další přílohou, kterou může provozovatel požadovat je stavební povolení na domovní přípojku, které naleznete ke stažení v dalším textu níže podle toho, v jaké etapě byla přípojka povolena.

Vodovodní přípojky

Ke všem přípojkám realizovaným obcí v rámci hromadné výstavby mají majitelé nemovitostí uzavřené smlouvy o právu stavby. Přípojky jsou rozdělené podle podmínek poskytovatele dotace na dotované (většinu nákladů hradí obec a dotace SFŽP) a nedotované (náklady hradí kompletně majitelé). Podle posledních jednání s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí ČR došlo k významné změně ve financování soukromých částí přípojek - více níže v části Financování. Ke smlouvám o stavbě přípojky jsou v současné době připravovány dodatky o investičním příspěvku za výstavbu přípojky obcí, jsou postupně rozeslány. Výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky pro jednu nemovitost je 12.465,- Kč vč. DPH u přípojek nedotovaných - nemovitosti nesplňující podmínky dotace. Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu přípojky.

Přípojky pro dotované nemovitosti musejí být podle poskytovatele dotace po dobu udržitelnosti projektu (10 let od kolaudace) majetkem obce, tzn. na soukromé části přípojky na zahradách se budou muset zřídit věcná břemena na uložení obecní infstruktury na pozemku vlastníka. Jednáme, zda je nutné břemena nechat zapsat do katastru nemovitostí. Po uplynutí doby udržitelnosti budou přípojky převedeny vlastníkům jako přípojky nedotované.

Zároveň všechny nemovitosti mají za povinnost po dobu udržitelnosti projektu (nebo do doby napojení na veřejnou kanalizaci) předkládat OÚ doklady o likvidaci odpadních vod za všechny odpadní vody vyprodukované domácností.

Přípojka pro nedotovanou nemovitost je (se stane po dokončení stavby) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada. U dotovaných přípojek je pak výjimka, neboť veřejná část přípojky musí být po dobu 10-let ve vlastnictví obce, převádět se tedy bude majitelům nemovitostí ihned pouze soukromá část a k veřejné části bude sepsána budoucí smlouva kupní ve stejném znění.

Územní rozhodnutí (stavební povolení) na stavbu domovních přípojek

Financování přípojky je následující:

Dotované přípojky = přípojky k trvale obydleným nemovitostem (obývané více jak 6 měsíců v roce), které doložily způsob likvidace odpadních vod

  • obec hradí (s dotací SFŽP) celé trubní vedení přípojky bez výběru investičního příspěvku (dříve uvažovaného)
  • majitelé hradí na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.

Nedotované přípojky = přípojky k neobývaným nemovitostem, nebo k těm, které nedoložily způsob likvidace odpadních vod

  • majitelé hradí veškeré práce sami, u těchto přípojek bude uzavírán dodatek smlouvy na úhradu investičního příspěvku za práce provedení obcí
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky zahrnuje cenu projektové dokumentace, obstarání stavebního povolení, materiál a práci na položení potrubí; příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy.

 Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 14.10.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.