Poplatek za odpad je možné platit hotově nebo kartou v úředních hodinách OÚ (pondělí 14-16 hodin, středa 14-18 hodin), nebo bezhotovostně na základě údajů z odpadových účtů na www.mojeodpadky.cz

V pátek 21. 2. 2020 mezi 15. a 18. hodinou bude probíhat odečet vodného na Žernovce (Zájezdí).

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Výstavba vodovodu

Stavba vodovodu pokračuje pokládáním a propojováním již položených řadů a pokládkou domovních přípojek. Nejzazší doba dokončení výstavby je dle schválené smlouvy o dílo do konce října 2019, uvedení do provozu pak do konce července 2020. To je termín stanovený v podmínkách dotace. Zhotovitel původně schválený zrychlený harmonogram bohužel není schopen dodržet - a to i objektivního důvodu rozšíření výstavby řadů i přípojek a opravy větší výměry povrchů. Bohužel nedodržel ani koncový termín 31.10. a stavba tak pokračuje dále s nabíhající penalizací zhotovitele. I tak ale byly již podány žádosti o kolaudaci na všechny jednotlivé etapy stavby a uvedení do provozu po jednáních na vodoprávním úřadě předpokládáme do konce března 2020, opravy povrchů pak jsou smluvně ošetřené do 30.4.2019.

- celková situace stavby vodovodu - skutečně realizovaný rozsah stavby ke kolaudaci; výstavba je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP)

Vodovodní přípojky

budou stavěny na jednotlivých řadech v rámci uvedeného harmonogramu po dokončení pokládky a ověření těsnosti hlavních řadů - práce na přípojkách budou zahájeny cca po 14 dnech od položení hlavních řadů. Výstavba přípojek bude pokračovat (tam kde je položen řad) podle výše uvedeného harmonogramu.

Na přípojky II. i III. etapy je vydané platné stavební povolení (územní rozhodnutí) - je tedy možné je začít na soukromých pozemcích připravovat k realizaci. Z důvodů rozšíření výstavby vodovodu i dodatečných žádostí se sbírají podklady na doplnění III. etapy přípojek, které zahrnují zejména nové ulice. Sběr podkladů pro nové přípojky byl ukončen - žádné další nové přípojky do hromadné výstavby již zařazeny nebudou.

Výstavba přípojek

Výstavba je ve spolupráci vlastníka pozemku s prováděcí firmou. Stavební firma provádí výstavbu přípojek na veřejných pozemkách v ulici, vlastník na svém pozemku. Zde si musí zajistit označení místa pro přivedení přípojky na pozemek na plotu směrem do ulice, aby stavba věděla, kam má vykopat rýhu ke plotu. Vykopání rýhy pro přípojku od plotu na zahradě do místa pro vodoměr (vodoměrná šachta, nebo výjimečně v domě) si zajišťuje vlastník pozemku. Vodoměrnou šachtu si vlastník obstará dle svého uvážení, podle minimálních parametrů uvedených níže, a zabuduje ji na pozemku. Stavební firma pak do připravené vodoměrné šachty položí do rýhy potrubí a v šachtě je zaslepí. Vlastník pozemku si poté výkopy na zahradě opět zasype.

Koordinaci stavby veřejných a soukromých částí přípojek prosím řešte se stavbyvedoucím p. Roškotem, tel: 602 231 623. V Srbíně se pro koordinaci stavby přípojek obracejte též na p. Šimáka, tel: 737 845 044.

Pro realizaci soukromých částí přípojek, v případě, že nemáte možnost si ji zařídit jinak, se můžete obrátit např. na firmu p. Antoše, který má s realizací vodovodů, kanalizací a přípojek dlouholeté zkušenosti. Zde si můžete stáhnout jeho cenovou nabídku, kterou vypracoval přímo pro tuto akci. Kontaktní údaje email: antosacek@seznam.cz, tel: 733 282 060.

Ke všem přípojkám realizovaným obcí v rámci hromadné výstavby mají majitelé nemovitostí uzavřené smlouvy o právu stavby. Přípojky jsou rozdělené podle podmínek poskytovatele dotace na dotované (většinu nákladů hradí obec a dotace SFŽP) a nedotované (náklady hradí kompletně majitelé). Podle posledních jednání s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí ČR došlo k významné změně ve financování soukromých částí přípojek - více níže v části Financování. Ke smlouvám o stavbě přípojky jsou v současné době připravovány dodatky o investičním příspěvku za výstavbu přípojky obcí, jsou postupně rozeslány. Výše příspěvku obci za realizaci výstavby přípojky pro jednu nemovitost je 12.465,- Kč vč. DPH u přípojek nedotovaných - nemovitosti nesplňující podmínky dotace. Příspěvky stanovené a vybírané dle dodatku smlouvy o stavbě jsou zálohou na kupní cenu přípojky.

Přípojky pro dotované nemovitosti musejí být podle poskytovatele dotace po dobu udržitelnosti projektu (10 let od kolaudace) majetkem obce, tzn. na soukromé části přípojky na zahradách se budou muset zřídit věcná břemena na uložení obecní infstruktury na pozemku vlastníka. Jednáme, zda je nutné břemena nechat zapsat do katastru nemovitostí. Po uplynutí doby udržitelnosti budou přípojky převedeny vlastníkům jako přípojky nedotované.

Zároveň všechny nemovitosti mají za povinnost po dobu udržitelnosti projektu (nebo do doby napojení na veřejnou kanalizaci) předkládat OÚ doklady o likvidaci odpadních vod za všechny odpadní vody vyprodukované domácností.

Přípojka pro nedotovanou nemovitost je (se stane po dokončení stavby) majetkem vlastníka pozemku, tzn. po dokončení stavby budou přípojky protokolárně předány majitelům pozemků s veškerou dokumentací. K převodu vlastnictví bude sepsána kupní smlouva, kde bude též uvedena shodně výše investičního příspěvku a jeho úhrada. U dotovaných přípojek je pak výjimka, neboť veřejná část přípojky musí být po dobu 10-let ve vlastnictví obce, převádět se tedy bude majitelům nemovitostí ihned pouze soukromá část a k veřejné části bude sepsána budoucí smlouva kupní ve stejném znění.

- celková situace stavby přípojek - II. etapa - (Srbín - Úzká, Na Pískách, U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Konci)

- stavební povolení přípojky II. etapa

- celková situace stavby přípojek - III. etapa - (Mukařov, Srbín, Žernovka)

- stavební povolení přípojky III. etapa

- Domovní přípojka - vzorová projektová dokumentace

 

Vodoměrná šachta

Standardně je na přípojkách umisťována pro jeden vodoměr kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VR 1100 - B20 (o výšce 130cm a průměru 110cm). Tuto šachtu je možné odebírat přes obec proti podpisu dodacího listu ve V+T mat v Tehovci (vedle areálu PRO-DOMA), koncová cena za šachtu vč. víka o nosnosti do 200 kg činí 7.777,- Kč vč. DPH. Šachty jsou na prodejně skladem.

Pro pozemky s vysokou hladinu spodní vody, je nutné volit i odpovídající zajištění šachty proti jejímu vytlačení ze země. Do těchto podmínek je navržena (a v předchozí etapě již také v několika případech realizována) kruhová vodoměrná šachta BOCR SB VT 1000 - V1 (o výšce 150 cm o průměru 100 cm). I tuto šachtu můžete za stejných podmínek odebrat ve V+T matu, koncová cena při nákupu přes obec za šachtu, vč. víka o nosnosti do 200 kg, je 14.540,- Kč vč. DPH. Tuto šachtu je nutné ve V+T v dostatečném předstihu cca 3 týdnů objednat, neboť není držena skladem!!! Objednání šachty zajišťuje majitel nemovitosti.

Částka je po odebrání šachty splatná na účet obce 177966230/0300, VS 23103122, do poznámky pro příjemce uveďte adresu, nebo parcelní číslo nemovitosti, kde se šachta umisťuje. 

Obecně platí, že minimální rozměry šachty pro 1 vodoměr je 130 cm výška, 100 cm průměr.

Pro sdružené šachty na 2 vodoměry v šachtě musí být půdorysné rozměry šachty alespoň 90x120 cm (nebo průměr 120 cm) a šachta musí mít zhotovené odpovídající prostupy. Sdružené šachty a případně jiné typy šachet obec nezajišťuje. Z provozních důvodů není povolena instalace šachet systému Hutira.

 

Financování přípojky bude následující:

Dotované přípojky = přípojky k trvale obydleným nemovitostem (obývané více jak 6 měsíců v roce), které doložily způsob likvidace odpadních vod

  • obec hradí (s dotací SFŽP) celé trubní vedení přípojky bez výběru investičního příspěvku (dříve uvažovaného)
  • majitelé hradí na svůj náklad si zajistí realizaci zemních prací na svém pozemku, nákup a osazení vodoměrné šachty, v součinnosti se stavební firmou tak, aby se potrubí přípojky dalo položit bez přerušení z ulice až do šachty.

Nedotované přípojky = přípojky k neobývaným nemovitostem, nebo k těm, které nedoložily způsob likvidace odpadních vod

  • majitelé hradí veškeré práce sami, u těchto přípojek bude uzavírán dodatek smlouvy na úhradu investičního příspěvku za práce provedení obcí
  • investiční příspěvek obci Mukařov za výstavbu přípojky zahrnuje cenu projektové dokumentace, obstarání stavebního povolení, materiál a práci na položení potrubí; příspěvek nezahrnuje zemní práce na soukromém pozemku, pořízení a instalaci vodoměrné šachty, pořízení a osazení vodoměrné soustavy.

Po dokončení přípojky po výstavbě bude přívodní potrubí v místě pro umístění vodoměru zaslepeno. Každý z majitelů pak musí svým jménem a na svůj náklad zažádat o montáž vodoměrné sestavy, jelikož je k montáži vodoměru uzavírána smlouva o dodávce vody s konkrétním zákazníkem. Přípojka osazená vodoměrem nepodléhá žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

O dalším postupu ohledně výstavby domovních přípojek budete dále informováni na webu obce, v časopise, nebo individuální korespondencí.

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 14.01.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.