Obecní úřad má od 1. 7. rozšířené úřední hodiny - pondělí 14-16, úterý 9-12 a středa 14-18 hodin. I nadále ale platí, že většinu záležitostí lze vyřešit na dálku - e-mailem nebo telefonicky (i mimo úřední hodiny).

Sběrné dvory jsou otevřeny ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

Celková situace nové ČOV a kanalizace

Gravitační kanalizace je zakreslena hnědou barvou, zatímco tlaková kanalizace je zakreslena červeně. Jelikož dokumentace vychází z platného územního rozhodnutí z roku 2010, nové lokality vzniklé později nemusejí být zakresleny. Tato nepokrytá místa budeme řešit dodatečným rozšířením a povolením stavby. Mnoho podnětů na doplnění jsem již obdržel a budeme je s projektanty řešit. Detailnější informace k oběma způsobům odkanalizování čtěte níže.

Projekt nové kanalizace i domovních přípojek připravujeme pro žádost o dotaci, která podporuje pouze výstavbu pro stávající obydlené objekty (objekt je obýván kontinuálně alespoň 6 měsíců v roce). Z tohoto důvodu, i z důvodu velké rozsáhlosti projektu, v rámci hromadného zpracování projektu domovních přípojek do projektu NEBUDOU zahrnuty přípojky pro neobydlené domy, či chaty, a zejména prázdné pozemky beze staveb.

 

 Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

 

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

 

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

1) Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).

2) Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.

3) Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.

4) Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

  

 

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

 

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

 

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 -50mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy).

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

 

Financování výstavby

Na projekt výstavby čističky a uličních řadů včetně veřejných částí domovních přípojek je podaná žádost o dotaci na SFŽP, která pokrývá cca 50% výdajů. Zbylé prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, probíhá průzkum tržních podmínek pro možné zaúvěrování stavby. Výstavbu domovních přípojek za účelem podpory rozšíření odkanalizování zatím obec neuvažuje pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 16.06.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.