Poplatek za odpady se bude platit od 15. 2. (pouze online), od 1. 3. také převodem a případně i hotově nebo kartou na obecním úřadě.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Události

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci

Aktuální stav projektu prosinec 2021

Stavba byla zahájena v říjnu 2021, uvažované milníky projektu jsou: do října 2023 ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu, vč. zahájení napojování domovních přípojek. Kolaudace následuje po 12 měsících od uvedení do zkušebního provozu.

Aktuální vývoj stavby a harmonogramy prací naleznete v samostatném článku Aktuální práce na kanalizaci.

Zhotovitelem stavby je Sdružení MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA - tvořené firmami ZEPRIS, Ekologická stavební Králův Dvůr, AUBÖCK. Podepsána je také smlouva o poskytnutí účelového úvěru na kanalizaci s domovskou bankou ČSOB (viz sekce Hospodaření). Autorský dozor projektanta provádí RECPROJEKT, který je také zpracovatelem projektových dokumentací, funkci TDI a koordinátora BOZP zajišťuje společnost VRV. Smlouvy viz profil zadavatele.

Je zpracována i dokumentace na rozšíření kanalizace pro další ulice napojené na novou ČOV Srbín (U Požáru k č.p. 417, V Zahradách, Bezová slepá odbočka - viz zákres Dostavba kanalizace - změna stavby před dokončením) a probíhá inženýring k podání žádosti o územní rozhodnutí. V dalším stupni řízení bude tato změna projednána na vodoprávním úřadě.

Dokumentace domovních přípojek, je hotová a stavební povolení v běhu pro I. etapu. Dokumentace pro stavební povolení dodatečných přípojek II. etapy je v přípravě k podání žádosti o stavební povolení. Sběr podkladů pro projekt výstavby domovních přípojek je již ukončen - viz Seznam domovních přípojek zahrnutých do výstavby, který zahrnuje všechny domovní přípojky realizované v rámci obecní stavby kanalizace. U nemovitostí, kde vlastník nedal souhlas s položením přípojky na zahradě, bude vybudována pouze veřejná část kanalizace, tj. tlaková kanalizační přípojka bude odbočena z hlavního řadu a ukončena na hranici pozemku - zahrady, a gravitační přípojka bude zakončena revizní šachtou na veřejném pozemku - před plotem.

Do projektu domovních přípojek již není možné se přihlásit, v případě zájmu o vybudování přípojky je třeba postupovat podáním standardní žádosti o napojení na vodovod a kanalizaci.

 

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Vzhledem k povaze terénu v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

 

 

Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na soukromém pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na veřejném pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

 1. Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).
 2. Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
 3. Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.
 4. Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

   

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 - 50 mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy).

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

 • majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ;

  - položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku;

  - přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;

  - majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na přívodní kabel;

  - čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;

  - po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;

  - technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.

  - ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!

  - ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;

  - přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

 

Financování výstavby

Celkové náklady projektu - ČOV, uliční řady, domovních přípojky, projektová dokumentace, technický dozor, dozor BOZP, autorský dozor, správce stavby, výběrové řízení zhotovitele - jsou 238,5 mil. Kč. Způsobilé výdaje, na které je poskytována dotace, pak činí 196,2 mil. Kč. Projekt bude spolufinancován z dotace NPŽP SFŽP ve výši 125,1 mil. Kč, která pokrývá cca 52 % všech výdajů (tj. 63,75 % výdajů způsobilých). Ostatní prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, z nichž větší část, cca 44 % celkových nákladů, bude tvořit úvěrové financování ve výši 105 mil. Kč. Zbytek bude financován v kombinaci rozpočtů obce a Fondu obnovy a rozvoje obce. Výstavbu domovních přípojek financovanou obcí neuvažuje pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky (včetně položení chráničky mezi ovládací skříňkou a čerpací šachtou) u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 12.01.2022
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.