Od 1. 3. 2021 se ruší úřední hodiny v úterý, pondělí a středa zůstává beze změny. 

Shromaždiště odpadu (sběrné dvory) budou otevřeny od středy 7. 4. v obvyklých hodinách.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Aktuální stav projektu k listopadu 2020

Obec uspěla se žádostí o dotaci na výstavbu, žádost byla přijata a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) odsouhlasena k financování v rámci Národního programu Životního prostředí (NPŽP). Byť zatím jsme pouze v zásobníku projektů, neboť přidělené prostředky programu byly již vyčerpány projekty před námi, máme jistotu, že projekt je pro dotaci akceptovatelný a doufáme, že do konce roku se najdou nevyčerpané prostředky v jiných programech, které by mohli být na vodovody a kanalizace převedeny.

Uvažované milníky projektu jsou: do června 2021 zahájení výstavby, do července 2023 ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu, vč. zprovoznění domovních přípojek. Kolaudace následuje po 12 měsících od uvedení do zkušebního provozu.

Máme hotovou hlavní dokumentaci pro stavební povolení uličních řadů a ČOV, která vychází z platného územního rozhodnutí z roku 2010, aktualizovanou k červnu 2020 na základě pozemků potvrzených k výstavbě vlastníky. Dokompletováváme poslední doklady k podání žádosti o stavební povolení.

V přípravě je rozšíření hlavní dokumentace pro další ulice, na které nebylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí, jakož i případně pro doplnění dalších nepotvrzených ulic v soukromém vlastnictví - zde to ovšem závisí na získání souhlasu vlastníka pozemku s výstavbou.

Aktualizovaná je také dokumentace domovních přípojek, ze které musely být vyřazeny všechny přípojky k nemovitostem, jejichž vlastníci nedali do 30.4.2020 s vybudováním přípojky souhlas - viz Seznam potvrzených domovních přípojek zahrnutých do výstavby. Pokud se váš dům v seznamu nenachází, ověřte si prosím na OÚ, zda máte uzavřenou "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě", na základě které je možné přípojku do výstavby zařadit. V případě, že máte o výstavbu přípojky v rámci obecního projektu, je potřeba smlouvu uzavřít. A to co nejdříve, abychom stačili ještě další přípojky zprocesovat do zahájení výstavby v další etapě projektové dokumentace.

 

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Vzhledem k povaze terénu v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

 

Projekt nové kanalizace i domovních přípojek je připraven v souladu s podmínkami dotace, která podporuje pouze výstavbu pro stávající obydlené objekty (objekt je obýván kontinuálně alespoň 6 měsíců v roce). Z tohoto důvodu, i z důvodu velké rozsáhlosti projektu, v rámci hromadného zpracování projektu domovních přípojek do projektu nemohou být zahrnuty přípojky pro neobydlené domy, či chaty, a zejména prázdné pozemky beze staveb.

 

Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

 

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

 

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

  1. Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).
  2. Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
  3. Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.
  4. Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

   

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

 

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

 

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 -50mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy).

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

 

Financování výstavby

Na projekt výstavby čističky a uličních řadů včetně veřejných částí domovních přípojek je podaná žádost o dotaci na SFŽP, která pokrývá cca 50% výdajů. Zbylé prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, probíhá průzkum tržních podmínek pro možné zaúvěrování stavby. Výstavbu domovních přípojek zatím obec neuvažuje pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 30.11.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.