Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Události

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci

Aktuální stav projektu červenec 2022

Stavba byla zahájena v říjnu 2021, uvažované milníky projektu jsou: do října 2023 ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu, vč. zahájení napojování domovních přípojek. Kolaudace následuje po 12 měsících od uvedení do zkušebního provozu.

Aktuální vývoj stavby a harmonogramy prací naleznete v samostatném článku Aktuální práce na kanalizaci.

Zhotovitelem stavby je Sdružení MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA - tvořené firmami ZEPRIS, Ekologická stavební Králův Dvůr, AUBÖCK. Podepsána je také smlouva o poskytnutí účelového úvěru na kanalizaci s domovskou bankou ČSOB (viz sekce Hospodaření). Autorský dozor projektanta provádí RECPROJEKT, který je také zpracovatelem projektových dokumentací, funkci TDI a koordinátora BOZP zajišťuje společnost VRV. Smlouvy viz profil zadavatele.

K rozšíření kanalizace pro další ulice napojené na novou ČOV Srbín (U Požáru k č.p. 417, Bezová vnitroblok, V Zahradách, Ke Starému lisu - viz zákres Dostavba kanalizace - změna stavby před dokončením) bylo zahájeno územní řízení i umístění stavby. V dalším stupni - stavebním řízení - bude tato změna projednána na vodoprávním úřadě, včetně již umístěných staveb přepojení ČOV Do Vrchu a kanalizačního řadu TK Z8 v ulici K Památníku.

Dokumentace domovních přípojek, je hotová a stavební povolení v běhu pro I. etapu. Pro stavební povolení dodatečných přípojek II. etapy byla podána žádost o umístění stavby (stavební povolení). Celkový rozsah stavby přípojek viz Seznam domovních přípojek zahrnutých do výstavby, který zahrnuje všechny domovní přípojky realizované v rámci obou etap obecní stavby kanalizačních přípojek. U nemovitostí, kde vlastník nedal souhlas s položením přípojky na zahradě (a nemohlo tudíž být na takovou přípojku vydané stavební povolení), bude vybudována pouze veřejná část kanalizace, tj. tlaková kanalizační přípojka bude odbočena z hlavního řadu a ukončena na hranici pozemku - zahrady, a gravitační přípojka bude zakončena revizní šachtou na veřejném pozemku - před plotem. Další práce na dokončení přípojky jsou již jménem a na účet vlastníka pozemku. Obec k tomuto vlastníkům odešle informace o postupu k dokončení přípojky, u které je budována pouze veřejná část přípojky.

Do projektu domovních přípojek již není možné se přihlásit, v případě zájmu o dokončení, či vybudování přípojky je třeba postupovat podáním standardní žádosti o napojení na vodovod a kanalizaci na podatelnu OÚ.

 

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Vzhledem k povaze terénu v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

 

 

Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400 mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na soukromém pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na veřejném pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

  1. Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).
  2. Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
  3. Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.
  4. Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

   

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 - 50 mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy). Šachta musí být umístěna tak, aby její dno bylo v hloubce min. 1 m pod nátokem z domu a max. 2,5 m pod terénem.

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3). Čerpadla v provedení 230 V nedoporučujeme pro trvale obydlené objekty!

Přečtěte si také prosím: POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ) 

 

Financování výstavby

Celkové náklady projektu - ČOV, uliční řady, domovních přípojky, projektová dokumentace, technický dozor, dozor BOZP, autorský dozor, správce stavby, výběrové řízení zhotovitele - jsou 238,5 mil. Kč. Způsobilé výdaje, na které je poskytována dotace, pak činí 196,2 mil. Kč. Projekt bude spolufinancován z dotace NPŽP SFŽP ve výši 125,1 mil. Kč, která pokrývá cca 52 % všech výdajů (tj. 63,75 % výdajů způsobilých). Ostatní prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, z nichž větší část, cca 44 % celkových nákladů, tvoří úvěrové financování ve výši 105 mil. Kč. Zbytek bude financován v kombinaci rozpočtů obce a Fondu obnovy a rozvoje obce. Výstavbu domovních přípojek financovanou obcí neuvažuje obec pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit - jako pobídku k připojení na kanalizaci.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky (včetně položení chráničky mezi ovládací skříňkou a čerpací šachtou) u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 17.08.2022
nahoru