Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Události

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci

Aktuální stav projektu červenec 2021

Obec uspěla se žádostí o dotaci na výstavbu, žádost byla přijata a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) odsouhlasena k financování v rámci Národního programu Životního prostředí (NPŽP). Nyní kompletujeme podklady k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Akce se bohužel posouvá oproti původnímu očekávání z důvodu průtahů při získání stavebního povolení.

Uvažované milníky projektu jsou: říjen 2021 zahájení výstavby, do srpna 2023 ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu, vč. zahájení napojování domovních přípojek. Kolaudace následuje po 12 měsících od uvedení do zkušebního provozu.

Je vybrán zhotovitel stavby - Sdružení MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA - tvořené firmami ZEPRIS, Ekologická stavební Králův Dvůr, AUBÖCK. Podepsána je také smlouva o poskytnutí účelového úvěru na kanalizaci (viz profil zadavatele). Vybrán je autorský dozor projektanta, probíhá ještě výběrové řízení na TDI a koordinátora BOZP. Stavební povolení stále vydané sice nemáme, ale dokompletováváme poslední z dokladů k zahájení stavebního řízení, což je vzhledem k omezenému provozu říčanského úřadu komplikované.

Je zpracována i dokumentaci na rozšíření kanalizace pro další ulice napojené na novou ČOV Srbín (U Požáru k č.p. 417, V Zahradách, Bezová slepá odbočka - viz zákres Dostavba kanalizace) a probíhá inženýring.

Aktualizovaná je také dokumentace domovních přípojek, ze které musely být vyřazeny všechny přípojky k nemovitostem, jejichž vlastníci nedali do 30.4.2020 s vybudováním přípojky souhlas - viz Seznam potvrzených domovních přípojek Etapa I. zahrnutých do výstavby. Pokud se váš dům v seznamu nenachází, ověřte si prosím na OÚ, zda máte uzavřenou "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" (včetně potvrzeného zákresu přípojky na pozemku) na základě které je možné přípojku zařadit do výstavby v další etapě. V případě, že máte o výstavbu přípojky v rámci obecního projektu, je potřeba smlouvu s obcí uzavřít. Smlouvu je potřeba uzavřít všemi vlastníky předmětné nemovitosti, jinak ji není možné zařadit do výstavby, neboť na ni bez souhlasu všech vlastníků nelze získat stavební povolení.

Dokumentace pro stavební povolení dodatečných přípojek II. etapy je v přípravě, pro všechny, kteří to nestihli prve, probíhá sběr smluv s vlastníky soukromých a veřejných pozemků. Potvrzené jsou přípojky pro tyto nemovitosti - Seznam potvrzených domovních přípojek Etapa II zahrnutých do výstavby

Nemovitosti, které v seznamech nejsou uvedené nemají dodané kompletní doklady (souhlas spoluvlastníků, podepsaný zákres) a nelze je zařadit do výstavby. Ukončení sběru smluv pro II. etapu přípojek je 15.9.2021! Žádáme všechny, kdo mají o přípojku zájem a  ještě nemají podepsanou smlouvu na výstavbu přípojky, aby se co nejdříve informovali, nebo dostavili k vyřízení osobně, na OÚ!

 

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Vzhledem k povaze terénu v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

 

Projekt nové kanalizace i domovních přípojek je připraven v souladu s podmínkami dotace, která podporuje pouze výstavbu pro stávající obydlené objekty (objekt je obýván kontinuálně alespoň 6 měsíců v roce). Z tohoto důvodu, i z důvodu velké rozsáhlosti projektu, v rámci hromadného zpracování projektu domovních přípojek do projektu nemohou být zahrnuty přípojky pro neobydlené domy, či chaty, a zejména prázdné pozemky beze staveb.

 

Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

 

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na soukromém pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na veřejném pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

 

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

  1. Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).
  2. Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
  3. Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.
  4. Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

   

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

 

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

 

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 - 50 mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy).

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

 

Financování výstavby

Celkové náklady projektu - ČOV, uliční řady, domovních přípojky, projektová dokumentace, technický dozor, dozor BOZP, autorský dozor, správce stavby, výběrové řízení zhotovitele - jsou 238,5 mil Kč. Způsobilé výdaje, na které je poskytována dotace, pak činí 196,2 mil. Kč. Projekt bude spolufinancován z dotace NPŽP SFŽP ve výši 125,1 mil. Kč, která pokrývá cca 52% všech výdajů (tj. 63,75% výdajů způsobilých). Ostatní prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, z nichž větší část, cca 44% celkových nákladů, bude tvořit úvěrové financování ve výši 105 mil Kč. Zbytek bude financován v kombinaci rozpočtů obce a Fondu obnovy a rozvoje obce. Výstavbu domovních přípojek zatím obec neuvažuje pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 14.07.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.