Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Shromaždiště odpadu (sběrné dvory) budou otevřeny od středy 7. 4. v obvyklých hodinách.

Z důvodu technické závady není možné až do odvolání přistavovat kontejnery na bioodpad. Za omezení se omlouváme, bioodpad je přijímán na shromaždišti na Čapiku.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci

Aktuální stav projektu květen 2021

Obec uspěla se žádostí o dotaci na výstavbu, žádost byla přijata a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) odsouhlasena k financování v rámci Národního programu Životního prostředí (NPŽP).

Uvažované milníky projektu jsou: do června 2021 zahájení výstavby, do července 2023 ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu, vč. zprovoznění domovních přípojek. Kolaudace následuje po 12 měsících od uvedení do zkušebního provozu.

Je vybrán zhotovitel stavby - Sdružení MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA - tvořené firmami ZEPRIS, Ekologická stavební Králův Dvůr, AUBÖCK. Probíhejí poslední kroky k výběru poskytovatele úvěru na spolufinancování vlastních zdrojů obce, kterého bychom chtěli vybrat do konce května 2021. Stavební povolení stále vydané sice nemáme, ale dokompletováváme poslední z dokladů k zahájení stavebního řízení, což je vzhledem k omezenému provozu říčanského úřadu komplikované. S ohledem na tuto skutečnost je možné, že stavba bude zahájena až v průběhu letních prázdnin 2021.

Je zpracována i dokumentaci na rozšíření kanalizace pro další ulice napojené na novou ČOV Srbín (U Požáru k č.p. 417, V Zahradách, Bezová slepá odbočka) a probíhá inženýring.

Aktualizovaná je také dokumentace domovních přípojek, ze které musely být vyřazeny všechny přípojky k nemovitostem, jejichž vlastníci nedali do 30.4.2020 s vybudováním přípojky souhlas - viz Seznam potvrzených domovních přípojek Etapa I. zahrnutých do výstavby. Pokud se váš dům v seznamu nenachází, ověřte si prosím na OÚ, zda máte uzavřenou "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě", na základě které je možné přípojku do výstavby zařadit. V případě, že máte o výstavbu přípojky v rámci obecního projektu, je potřeba smlouvu uzavřít. 

Dokumentace pro dodatečné povolení dodatečných přípojek II. etapy bude do konce května uzavřena, abychom stihli včas projednat stavební povolení.

 

Obecné informace o nové kanalizaci

Výstavba zahrnuje novou centrální čistírnu odpadních vod v oblasti rybníka Požár. Vzhledem k povaze terénu v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky. Systém použitý pro odkanalizování jednotlivých oblastí je patrný z celkové situace projektu:

 

Projekt nové kanalizace i domovních přípojek je připraven v souladu s podmínkami dotace, která podporuje pouze výstavbu pro stávající obydlené objekty (objekt je obýván kontinuálně alespoň 6 měsíců v roce). Z tohoto důvodu, i z důvodu velké rozsáhlosti projektu, v rámci hromadného zpracování projektu domovních přípojek do projektu nemohou být zahrnuty přípojky pro neobydlené domy, či chaty, a zejména prázdné pozemky beze staveb.

 

Popis gravitační přípojky (samospádem bez čerpací technologie)

Majitelé nemovitostí napojených na gravitační kanalizaci budou kontaktováni vybraným projektantem za účelem zjištění polohy kanalizační přípojky vaší nemovitosti - termín obchůzek projektanta viz níže. Napojeny budou pouze splaškové vody, tzn. vody z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím objektem (septikem, žumpou, domovní ČOV) a jejímu propojení do nové revizní šachty. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

 

Umístění revizní šachty

Na kanalizační přípojce, nejčastěji uvažované o průměru 150 mm, bude umístěna revizní šachta, kruhová o průměru cca  400mm, hloubky dle potřeby k zachování spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta bude přednostně umístěna na soukromém pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude šachta umístěna na veřejném pozemku u dané nemovitosti (za plotem).

 

Technické podmínky pro umístění revizní šachty:

  1. Možnost napojení všech splaškových samospádových ležatých odpadů z domu do revizní šachty (nesmí být napojeny dešťové vody!).
  2. Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je 1,0 m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
  3. Přístupnost místa jak z důvodu hloubení a osazení čerpací šachty, tak z důvodu následné kontroly.
  4. Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m.

   

Popis tlakové přípojky (čerpací šachta s ovládáním)

Většina přípojek tlakové kanalizace již byla v minulosti vyprojektována a proto majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci obdrží s průvodním dopisem i zákres přípojky kanalizace již vyhotovený rovnou k podpisu (nutný pro získání stavebního povolení). Pokud umístění přípojky (tj. vč. šachty a ovládání) je zcela odlišné od zaslaného nákresu kontaktujte prosím projektanta - viz výše.

 

Umístění čerpací šachty

Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty. Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Stávající objekty budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních technických vedení - vodovod, plynovod elektrické a sdělovací kabely. Při souběhu tras je nejmenší možná vzdálenost kanalizace od plynu a elektřiny je 1,0 m a od vodovodu 0,5 m. Nejmenší vzdálenost čerpací šachty od staveb je 2,0 m z důvodu ochran statiky budov.

 

Popis technologie

Čerpací šachta je kruhová a má průměr cca 1,0 m a hloubku 1,8 - 2,0 m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 -50mm do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.

Šachta může být dle konkrétních podmínek umístění přizpůsobena i pro přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu (čištění, údržba a opravy).

U čerpací šachty je třeba umístit ovládání v podobě elektrické skříňky (rozměry vך×h=20×30×17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, nejčastěji přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na samostatný kovový pilířek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

 

Financování výstavby

Celkové náklady projektu - ČOV, uliční řady, domovních přípojky, projektová dokumentace, technický dozor, dozor BOZP, autorský dozor, správce stavby, výběrové řízení zhotovitele - jsou 238,5 mil Kč. Způsobilé výdaje, na které je poskytována dotace, pak činí 196,2 mil. Kč. Projekt bude spolufinancován z dotace NPŽP SFŽP ve výši 125,1 mil. Kč, která pokrývá cca 52% všech výdajů (tj. 63,75% výdajů způsobilých). Ostatní prostředky musí obec získat ze svých zdrojů, z nichž větší část, cca 44% celkových nákladů, bude tvořit úvěrové financování ve výši cca 105 mil Kč. Zbytek bude financován v kombinaci rozpočtů obce a Fondu obnovy a rozvoje obce. Výstavbu domovních přípojek zatím obec neuvažuje pro vlastníky nemovitostí zpoplatnit.

Do výstavby nejsou zahrnuty soukromé části přípojek obsahující přepojení odpadů z domu do nových kanalizačních šachet (revizní, či čerpací) a vybudování přívodu elektřiny do místa montáže ovládací skříňky u tlakové kanalizace. Soukromé části přípojek si financují a zajišťují vlastníci sami.

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 14.05.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.