MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Povinně zveřejňované informace

Události

Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název

 • Obec MUKAŘOV
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: 538523

2) Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

5) Případné platby můžete uhradit

 • v hotovosti nebo kartou do pokladny v kanceláři OÚ
 • na bankovní účet u ČSOB: 177966230/0300

6) IČ

7) DIČ

8) Dokumenty

9) Žádosti o informace

 • písemným dotazem na adresu OÚ Mukařov 
 • písemným dotazem prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.mukarov.cz, nebo na výše uvedený email, přes ePodatelnu 
 • ústním dotazem v kanceláři obecního úřadu

  Pro písemné dotazy doporučujeme využít standardní formulář (.doc.pdf)

10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 • písemnou formou na adresu OÚ Mukařov
 • písemnou formou prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • prostřednictvím elektronické podatelny (ePodatelnu)
 • v některých případech i ústním formou v kanceláři OÚ

11) Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. č.500/2004 Sb., o správním řízení).
 • Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12) Formuláře

 • k vyzvednutí na OÚ je formulář "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", ostatní formuláře je možné vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Říčany
 • některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné zprávy (www.portal.gov.cz)

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Mukařově nebo pověřený úřad Městský úřad v Říčanech
 • kontakty na nejrůznějších instituce viz sekce těchto stránek "Zajímavé odkazy / Další odkazy"
 • více informací najdete v sekci: Obecní úřad a samospráva / Potřebuji vyřídit
 • řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy

14) Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., za úhradu.

  • mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace – 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
  • materiálové náklady
  • 5,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 7,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 8,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 12,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 13,00 za každý nosič dat (disketa 1,44 MB)
  • v ostatních případech materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů
  • doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky.

16) Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy není k dispozici.

17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 Informace dle zákona 106/1999 Sb. | Mukařov (mukarov.cz)

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Mukařov a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na adrese www.mukarov.cz.

Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

 18) Seznam příspěvkových organizací (PO) a organizačních složek (OS) zřizovaných Obcí Mukařov

 • Základní škola Mukařov - PO
 • Mateřská škola Mukařov - PO
 • Hasičská zásahová jednotka JPO III Mukařov - OS
 • Hasičská zásahová jednotka JPO V Žernovka - OS
 • Obecní knihovna Mukařov - OS
Zveřejněno: 08.09.2019
Upraveno: 02.04.2024
nahoru