MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Kácení dřevin

Události

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Ochranu a kácení dřevin reguluje vyhláška Ministerstva životního prostředí 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Kácení bez nutnosti získání předchozího povolení

se vymezuje v § 3 takto:

"Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

  1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň." - NOVĚ!

 

V ostatních případech je nutné získat povolení ke kácení na OÚ v Mukařově. Žádost o povolení kácení podává písemně majitel pozemku na stanoveném formuláři.

Kácení doporučujeme provádět pouze v období vegetačního klidu od října do března a upozorňujeme, že kácení vzrostlých dřevin může mít další důsledky v souvislosti o ochranou živočichů a jejich životního prostředí podle ustanovení § 5 a § 5a zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny!

Kácení dřevin chráněných a v území, které je prohlášené za významný krajinný prvek (VKP),  viz např. územní plán obce, povoluje odbor životního prostředí MěÚ Říčany.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 02.04.2024
nahoru