Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Číslo popisné

Události

Číslo popisné a evidenční

Přidělení čísla popisného (evidenčního) stavbě je možné u staveb určených k trvalému (rekreačnímu) bydlení až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. U rekreačního objektu (chaty), jehož majitel se rozhodne, že si změní číslo evidenční na popisné, je nutná rekolaudace, která doloží, že je objekt způsobilý pro trvalé bydlení.

K přidělení čísla popisného (evidenčního) si s sebou na Obecní úřad doneste:

  • originál kolaudačního souhlasu pro příslušný typ bydlení (trvalé, či rekreační)
  • kopii výpisu z katastru nemovitostí k doložení vlastnictví pozemku pod stavbou (ne starší než 30 dnů před datem kolaudace)
  • kopii geometrického plánu se zaměřením stavby potvrzeného Katastrálním úřadem
  • originál plné moci k zastupování (je-li žadatel rozdílný od vlastníka nemovitosti)

 

Po předložení výše uvedených dokumentů bude vydáno rozhodnutí o přidělení čísla popisného (evidenčního). Žadatel jej obdrží ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zašle na Katastrální úřad pro Prahu-východ.

Pro formát, barvu a provedení, čísla popisného (evidenčního) nemá obec stanovené podmínky. Číslo musí být, v souladu s vyhláškou Ministerstva Vnitra č. 326/2000 Sb., vyvedeno arabskými číslicemi bez jakýchkoli dodatků. Tradiční smaltové provedení je možné získat např. ve smaltovně v Českém Brodě.

Číslo musí být zhotovené a umístěné tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Označení budovy číslem popisným (evidenčním) je povinností majitele budovy (§ 32 zákona 128/2000 Sb.), přičemž za porušení této povinnosti může být udělena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 21.09.2022
nahoru