V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Územní plán

Události

Územní plán

Výstavba zejména rodinných domů byla až do roku 2007 poměrně živelná, bez existence územního plánu a příslušných pravidel či regulativů. V polovině roku 2007 byl vydán dlouho připravovaný územní plán, zpracovaný ještě podle původního stavebního zákona, nicméně v poslední fázi již podle pravidel zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Malá zkušenost s tímto novým zákonem všech institucí, které se k ÚP vyjadřovaly, umožnily několika restituentům napadnout vydaný ÚP z hlediska formálních nedostatků. Po téměř dvouletém zkoumání na úrovni Krajského úřadu Středočeského kraje a MMR byl ÚP obce zrušen, resp. bylo zrušeno opatření obecné povahy, kterým byl vydán. To znamenalo, že od potvrzení tohoto rozhodnutí bylo možno dále stavět pouze v tzv. intravilánu obce, tj. v hranicích původní obce z poloviny 60. let. Již v této fázi zastupitelstvo obce vydalo pravidla (prosinec 2008), podle kterých se musí řídit noví investoři, a to zejména při napojování na obecní řady a při výstavbě nových komunikací. Obec následně zahájila nápravu napadeného opatření obecné povahy (červenec 2009), podle zákona č. 183/2006 Sb., již se zkušenostmi samosprávy od jeho vydání a jeho aplikace v praxi. Bylo ovšem nutno přepracovat veškeré výkresy zahrnující aktualizaci dosavadní výstavby v obci.

Vydání přepracovaného ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce 14.9.2010. Protože tento ÚP vycházel částečně z podkladů podle starého stavebního zákona, bylo nutné jej od základu přepracovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Po dlouhých přípravách a připomínkovacím řízení v r. 2015 a opakovaným projednáním v lednu 2017 byl zastupitelstvem obce vydán nový územní plán s platností od 10.2.2017. Na základě zkušeností zejména s výstavbou rodinných domů s více bytovými jednotkami byla pořízena změna č. 1 územního plánu se zpřísňujícími podmínkami účinná od 28.11.2019. Aktuálně platnou poslední verzí je změna č. 2 územního plánu účinná od 4.1.2023.

nahoru