Chci začít stavět

Události

Chci začít stavět

Před stavbou se vždy nejprve informujte na odboru územního plánování v Říčanech nebo na obci, co je možné na Vašem pozemku vystavět podle územního plánu.

Příslušné povolovací řízení stavby pak povede stavební úřad Říčany. Informujte se na stavebním úřadě, jaké dokumenty od Vás bude požadovat v rámci řízení. Každá stavba vyžaduje různé podklady, souhlasy a povolení. 

Stavby v obci se řídí Zásadami pro výstavbu na území obce Mukařov.

 

Omezení výstavby z důvodu omezené kapacity vodovodu

Kvůli omezené kapacitě vodovodu Region jih schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 18/21/2020 ze dne 18.11.2020 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách zásobených vodou z vodovodního přivaděče Region jih. V oblasti povodí vodovodu Regionu jih jsou povoleny pouze stavby rodinných domů s jednou bytovou jednotkou.

 

Vyjádření obce Mukařov

Jedním z podkladů, který budete potřebovat pro dané řízení na Stavebním úřadu Říčany, je vyjádření obce ke stavebnímu záměru.

V případě že žádost nepodává přímo stavebník, přikládá se k žádosti také plná moc.

Pokud se jedná o významnější stavební záměr, vyžadující posílení, nebo rozšíření infrastruktury, bude nutné uzavřít s obcí také plánovací smlouvu nebo smlouvu o rozvoji území.

 1. Aby byla vaše žádost řádně zaevidována, podávejte ji těmito způsoby:
  1. e-mailem do podatelny OÚ: podatelna@mukarov.cz
  2. datovou schránkou: qyvaxdz
  3. na podatelnu obce osobně
  4. na podatelnu obce poštou

Tím dostane vaše žádost číslo jednací a bude zařazena do systému. Preferujeme elektronické podání (email, datová schránka).

 1. Následně po zaevidování bude vaše žádost prozkoumána a dle složitosti
  1. buď hned vyřízena
  2. postoupena k projednání do VUPR
  3. v případě, že žádost vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva, bude se stanoviskem VUPR zařazena na další jednání zastupitelstva
 1. Na každou žádost bude zaslána písemná oficiální odpověď obce, kterou podepisuje starosta obce a předseda VUPR.

K tomu, aby bylo možno vaši žádost vyřídit, je nutno, aby obsahovala tyto náležitosti:

 1. žadatel – jméno, kontakt – telefon, email, adresa
 2. v případě, že žadatel není vlastníkem nemovitosti, plná moc k zastupování
 3. předmět žádosti (žádost o vyjádření ke stavbě/přístavbě, žádost o přípojku vody nebo kanalizace, žádost o zřízení nového vjezdu na pozemek, žádost o dělení pozemku apod.)
 4. místo stavby – adresa, katastrální území a parcelní číslo
 5. projektová dokumentace v rozsahu umožňující posouzení (zejména průvodní a souhrnná zpráva, situační výkresy, stavební část, dokumentace k parkování a vjezdům, řešení přípojek apod.)

Pokud plánujete se napojit na kanalizační nebo vodovodní řad, jako první krok je potřeba zažádat obec jako vlastníka vodovodu a kanalizace o souhlas s připojením nemovitosti na uliční řad (nejedná se o stavební povolení k realizaci staveb přípojek vodovodu, či kanalizace). V dalším kroku je nutné získat také vyjádření provozovatele obecních vodovodů a kanalizací I.T.V. CZ s.r.o., který se na základě souhlasu obce vyjadřuje k projektové dokumentaci přípojek - u novostaveb často bývá součástí celkové dokumentace domu - a poté pokračovat k získání stavebního povolení na stavebním úřadě Říčany.

Doporučujeme použití formulářů dostupných na této stránce.

Telefonní nebo emailový kontakt na žadatele je velmi důležitý, v případě potřeby o doplnění žádosti značně urychluje komunikaci.

Zveřejněno: 10.09.2019
Upraveno: 21.09.2022
nahoru