Výbory obce

Události

Výbory zastupitelstva obce

 • Finanční výbor

  Agenda a kompetence

  1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
  2. Plní další úkoly, jimž jej pověří zastupitelstvo obce (§ 119, odst. 2, písm b), zákona č. 128/2000 SB
  3. Provádí pravidelnou kontrolu plnění rozpočtu a jeho distribuci členům ZO („zastupitelstvo obce“)
  4. Zpracovává a překládá rozpočtová opatření k projednání ZO – ideálně po každém kvartálu
  5. Zajišťuje distribuci schválených rozpočtů organizacím (ZŠ, MŠ, Sokol, hasiči, JPO, SDH, event. občanských sdružení)
  6. Pravidelně kontroluje hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za kvartál, včetně kontroly hotovosti pokladen a zápisů do pokladní(-ch) knih(y)
  7. Předkládá ROM (rada obce Mukařov) ke schválení hospodaření podřízených příspěvkových organizací, vč. Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – musí být schváleno nejpozději do 31.3.
  8. Sestavuje střednědobý rozpočtový výhled na min. 5 – 10 let dopředu a jeho schválení ZO nejpozději do 31.3.
  9. Pravidelně kontroluje hospodaření obce za každé pololetí, před jarní a podzimní kontrolou hospodaření z Krajského úřadu Středočeského kraje.
  10. Předkládá ZO Závěrečný účet obce za uplynulý rok, po krajské kontrole – musí být schválen nejpozději do 30.6. a vyvěšen min. 15 dní před projednáváním na ZO
  11. Připravuje roční rozpočet obce (vč. navazujících rozpočtů jednotlivých organizací žádajících o obecní dotaci)
  12. Při plánování schváleného rozpočtu zajišťuje schválení rozpočtového provizoria do 31.12 na leden následujícího roku
  13. Předkládá návrh rozpočtu obce ZO ke schválení do 31.12. nebo v případě provizoria do konce ledna, před projednáváním musí být zveřejněn min. 15 dnů

  e-mail: fv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  Ing. Petr Doležel

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.dolezel@mukarov.cz

  manažer

  • člen Rady obce
  • finanční výbor (předseda)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  ondrej.bouzek@mukarov.cz

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Tomáš Kouba

  Společně s TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • kontrolní výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Tomáš Bergmann

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  tomas.bergmann@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Patrik Třeštík

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  patrik.trestik@mukarov.cz

  programátor

  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Pavel Zemen

  Navržen za Společně s TOP 09

  pavel.zemen@mukarov.cz

  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Vít Šoupal

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  vit.soupal@mukarov.cz

 • Kontrolní výbor

  Agenda a kompetence

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
  • Kontroluje plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolách

  Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:

  • Kontroluje správnost vedení a archivace dokumentů
  • Kontroluje správnost evidence movitého a nemovitého majetku OÚ (ve spolupráci s Finančním výborem obce)
  • Kontroluje správnost uzavřených smluv, pojistných smluv obce a navrhuje jejich změny, spolupracuje na jejich tvorbě
  • Kontroluje obecně závazné vyhlášky a nařízení obce z pohledu věcné správnosti a respektování vyšších právních norem
  • Sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založila nebo zřídila obec
  • Sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány obce
  • Spolupracuje při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, navrhuje jejich změny
  • Spolupracuje při tvorbě podkladů pro žádosti obce o dotace


  e-mail: kv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PaedDr. Jana Novotná

  ZVON

  jana.novotna@mukarov.cz

  pedagožka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  ondrej.bouzek@mukarov.cz

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Tomáš Kouba

  Společně s TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • kontrolní výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Bc. Jakub Douša

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  jakub.dousa@mukarov.cz

  řízení dodavatelského řetězce (SCM)

  • kontrolní výbor
  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  JUDr. Eva Šimková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  eva.simkova@mukarov.cz

  advokátka

  • kontrolní výbor
 • Stavební výbor

  Agenda a kompetence

  • Stavebně-technické záležitosti a územní plánování
  • Příprava stavebních akcí a kontrola jejich realizací ve spolupráci se stavebním dozorem a vedením obce
  • Sledování technického stavu budov a komunikací
  • Předkládání návrhů rekonstrukcí místních komunikací a nemovitostí v majetku obce
  • Napojování na technickou infrastrukturu obce
  • Dělení pozemků, návrhy na převody, směny, nákup, prodej pozemků ve vlastnictví obce
  • Stanoviska obce k výstavbě
  • Spoluúčast na dlouhodobém i krátkodobém plánování rozvoje obce
  • Projednávání úprav a změn územně plánovací dokumentace
  • Dohled nad dodržováním podmínek územního plánu obce


  e-mail: stv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Starostka

  Ing. Hana Zákoucká

  Společně s TOP 09

  starostka@mukarov.cz

  projektantka pozemních staveb

  • stavební výbor (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Místostarosta

  Ing. Přemysl Zima

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  premysl.zima@mukarov.cz

  finanční účetní

  • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Pavel Kvasnička

  Společně s TOP 09

  pavel.kvasnicka@mukarov.cz

  ředitel technologické divize

  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  ondrej.bouzek@mukarov.cz

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Bc. Jaroslav Kadeřábek

  ZVON

  jaroslav.kaderabek@mukarov.cz

  podnikatel

  • stavební výbor
  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Petr Houdek

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.houdek@mukarov.cz

  potravinářský technolog

  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Karel Stárek

  Navržen za Společně s TOP 09

  karel.starek@mukarov.cz

  technolog

  • stavební výbor
 • Výbor pro školství a kulturu

  Agenda a kompetence

  • dohled nad užíváním podpůrného Fondu rozvoje nadání mládeže
  • podpora mimoškolní činnosti ve školách
  • podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců škol, organizace přednášek a seminářů
  • podpora systematického testování kvality vzdělávání
  • podpora systematického testování klimatu ve školách zřizovaných obcí
  • koordinace rozvojových projektů v základní a mateřské škole
  • koordinace projektů v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • podpora kulturních akcí v obci – ve spolupráci s kulturní referentkou obce, příspěvkovými organizacemi obce, spolky a dalšími organizacemi působícími v obci
  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PhDr. Kateřina Čadilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  katerina.cadilova@mukarov.cz

  projektová manažerka

  • výbor pro školství a kulturu (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Mgr. Ondřej Jakob

  Společně s TOP 09 (TOP 09)

  ondrej.jakob@mukarov.cz

  mluvčí ministra zdravotnictví

  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Radní obce

  Marek Podroužek

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  marek.podrouzek@mukarov.cz

  manažer obchodu v logistice

  • člen Rady obce
  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Bc. Jakub Douša

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  jakub.dousa@mukarov.cz

  řízení dodavatelského řetězce (SCM)

  • kontrolní výbor
  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Dana Gaždová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.gazdova@mukarov.cz

  zdravotní sestra

  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Bc. Milan Národa

  Navržen za Společně s TOP

  milan.naroda@mukarov.cz

  logistik

  • výbor pro školství a kulturu
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Alena Semanská

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  alena.semanska@mukarov.cz

  vedoucí sestra v domově seniorů

  • výbor pro školství a kulturu
 • Výbor pro dopravu a bezpečnost

  Agenda a kompetence

  Dopravní stavby v obci a v širším okolí s dopadem na obec Mukařov.
  Např. obchvaty, zpoplatnění silnic I. tř., dopavní uzávěry, objížďky, opravy silnic vyšších tříd.


  Dopravně bezpečnostní opatření v obci na silnicích vyšších tříd
  semafory, úsekové radary, rychlostní radary, uzavírky, přechody pro chodce, chodníky, veřejné
  osvětlení, zrcadla


  Místní komunikace
  chodníky, místní komunikace, cyklostezky, dopravní značení, přehlednost úseků, rozhledové
  poměry, zpomalovací opatření, dopravní opatření, napojení pozemků na místní komunikace,
  průjezdnost komunikací, nevhodné a dlouhodobé parkování


  Veřejná doprava
  provoz linek BUS, autobusové zastávky, ostrůvky, jízdní řády, konkurenční způsoby dopravy
  Bezpečnost a krizové řízení
  požární ochrana, živelní události, krizové řízení obce v případě mimořádných událostí
  veřejný rozhlas a další informační kanály

  e-mail: dbv@mukarov.cz 

  $people->foto->title

  Zastupitel

  Rudolf Semanský

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

  rudolf.semansky@mukarov.cz

  podnikatel – grafika, reklama

  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Bc. Jaroslav Kadeřábek

  ZVON

  jaroslav.kaderabek@mukarov.cz

  podnikatel

  • stavební výbor
  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Markéta Vrtišková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  marketa.vrtiskova@mukarov.cz

  analytička

  • výbor dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Miroslav Veselý

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  miroslav.vesely@mukarov.cz

  vedoucí Technických služeb obce Mukařov

  • výbor dopravu a bezpečnost
  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Stanislav Müller

  Navržen za Společně s TOP 09

  stanislav.muller@mukarov.cz

  manažer v gastronomii

  • výbor pro dopravu a bezpečnost
 • Výbor pro životní prostředí

  Agenda a kompetence

  • Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa
  • Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů
  • Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst
  • Účast na místních šetřeních


  e-mail: vzp@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  František Polesný

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  frantisek.polesny@mukarov.cz

  zahradník

  • člen Rady obce
  • výbor pro životní prostředí (předseda)
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Lukáš Podaný

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  lukas.podany@mukarov.cz

  podnikatel v zahradních službách

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Jakub Černý

  Navržen za ZVON

  jakub.cerny@mukarov.cz

  chovatel čmeláků

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Miroslav Martinů

  Navržen za Společně s TOP 09

  miroslav.martinu@mukarov.cz

  administrativní pracovník

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Miroslav Veselý

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  miroslav.vesely@mukarov.cz

  vedoucí Technických služeb obce Mukařov

  • výbor dopravu a bezpečnost
  • výbor pro životní prostředí
nahoru