Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Výbory obce

Události

Výbory obce

 • Finanční výbor

  Agenda a kompetence

  • Návrh a sestavování rozpočtu obce (v součinnosti s ostatními výbory)
  • Rozbory finančních čerpání, sestavení rozpočtového výhledu, zpracování závěrečného účtu obce, kontrola plnění rozpočtu, návrhy úprav rozpočtu včetně vyhotovení písemných zpráv
  • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací, kontrola vynaložených nákladů na investiční akce
  • Kontrola stavu financí na účtech
  • Kontroly stavu obecního majetku v MŠ, ZŠ a školní jídelně
  • Kontrola poplatků za služby, psy, pronájmy, veřejná prostranství (v součinnosti s kontrolním výborem)
  • Spolupráce při přípravě a zajišťování podkladů pro dotace


  e-mail: fv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Petr Doležel

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.dolezel@mukarov.cz

  manažer

  • finanční výbor (předseda)
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  Radní obce

  Tomáš Kouba

  Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží, sport a volnočasové aktivity
  • školský výbor (předseda)
  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Dana Navrátilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.navratilova@mukarov.cz

  referentka obecního úřadu

  • finanční výbor
  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Vít Šoupal

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  vit.soupal@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Ladislav Profota

  Navržen za Nezávislé s podporou TOP

  ladislav.profota@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Tomáš Bergmann

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  tomas.bergmann@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Pavel Zemen

  Navržen za SPOLEČNĚ

  pavel.zemen@mukarov.cz

 • Kontrolní výbor

  Agenda a kompetence

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
  • Kontroluje plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolách

  Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:

  • Kontroluje správnost vedení a archivace dokumentů
  • Kontroluje správnost evidence movitého a nemovitého majetku OÚ (ve spolupráci s Finančním výborem obce)
  • Kontroluje správnost uzavřených smluv, pojistných smluv obce a navrhuje jejich změny, spolupracuje na jejich tvorbě
  • Kontroluje obecně závazné vyhlášky a nařízení obce z pohledu věcné správnosti a respektování vyšších právních norem
  • Sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založila nebo zřídila obec
  • Sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány obce
  • Spolupracuje při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, navrhuje jejich změny
  • Spolupracuje při tvorbě podkladů pro žádosti obce o dotace


  e-mail: kv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  JUDr. Jana Klimentová

  Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

  jana.klimentova@mukarov.cz

  advokátka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Jakub Douša

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (ODS)

  jakub.dousa@mukarov.cz

  logistik

  • kontrolní výbor
  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Zastupitel

  MVDr. Pavel Mádr

  nezávislý, zvolený za SPOLEČNĚ

  pavel.madr@mukarov.cz

  veterinární lékař, manažer

  • kontrolní výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  JUDr. Iva Berková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  iva.berkova@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Pavel Král

  Navržen za SPOLEČNĚ

  pavel.kral@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Milan Národa

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP

  milan.naroda@mukarov.cz

  logistik

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Tomáš Voloczek

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP

  tomas.voloczek@mukarov.cz

  auditor

 • Výbor pro územní plánování a rozvoj

  Agenda a kompetence

  • stavebně-technické záležitosti a územní plánování
  • příprava stavebních akcí a kontrola jejich realizací ve spolupráci se stavebním dozorem a vedením obce
  • sledování technického stavu budov a komunikací
  • předkládání návrhů oprav místních komunikací a budov v majetku obce
  • napojování na technickou infrastrukturu obce a dopravní sítě
  • dělení pozemků, návrhy na převody, směny, nákup, prodej pozemků ve vlastnictví obce
  • stanoviska obce k výstavbě
  • spoluúčast na dlouhodobém i krátkodobém plánování rozvoje obce
  • projednávání úprav a změn územně plánovací dokumentace
  • dohled nad dodržováním podmínek územního plánu obce


  e-mail: vupr@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  Ing. Hana Zákoucká

  nezávislá, zvolená za SPOLEČNĚ

  hana.zakoucka@mukarov.cz

  projektantka

  • členka Rady obce pro územní rozvoj
  • výbor pro územní plánování a rozvoj (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Starosta obce

  Rudolf Semanský

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

  starosta@mukarov.cz

  podnikatel – grafika, reklama

  • člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  1. místostarosta

  Ing. Přemysl Zima

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  premysl.zima@mukarov.cz

  finanční účetní

  • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Petr Doležel

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.dolezel@mukarov.cz

  manažer

  • finanční výbor (předseda)
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  Zastupitelka

  JUDr. Jana Klimentová

  Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

  jana.klimentova@mukarov.cz

  advokátka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  • výbor pro územní plánování a rozvoj
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Pavel Kvasnička

  Navržen za SPOLEČNĚ

  pavel.kvasnicka@mukarov.cz

  projektový manažer

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Karel Stárek

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP 09

  karel.starek@mukarov.cz

  technolog

 • Školský výbor

  Agenda a kompetence

  • Spolupráce se školami a kontrola jejich činnosti
  • Dohled nad kvalitou vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  • Dohled nad neinvestičními náklady na ZŠ a MŠ Mukařov (spolu s finančním výborem)
  • Spolupráce s OÚ okolních obcí při projednávání příspěvků a potřeb škol
  • Kontrola pořádku v okolí školy a školky


  e-mail: sv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  Tomáš Kouba

  Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží, sport a volnočasové aktivity
  • školský výbor (předseda)
  • finanční výbor
  $people->foto->title

  2. místostarostka

  PhDr. Kateřina Čadilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  katerina.cadilova@mukarov.cz

  projektová manažerka

  • členka Rady obce pro životní prostředí, kulturu a sociální věci
  • kulturní a sociální výbor (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Mgr. Eva Hegyiová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  eva.hegyiova@mukarov.cz

  učitelka

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Jana Klozová

  Navržena za SPOLEČNĚ

  jana.klozova@mukarov.cz

  inženýrka potravinářské technologie

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Lenka Macháčková

  Navržena za Nezávislí s podporou TOP 09

  lenka.machackova@mukarov.cz

  analytička ve vzdělávání

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Bc. Martina Veselá

  Navržena za SPOLEČNĚ

  martina.vesela@mukarov.cz

  vedoucí nákupu

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Mgr. Kamila Volíková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  kamila.volikova@mukarov.cz

  učitelka základní školy

 • Kulturní a sociální výbor

  Agenda a kompetence

  • Gratulace jubilantům
  • Vítání nových občánků
  • Zajišťování akcí pro seniory
  • Kulturní a volnočasové akce pořádané obcí
  • Obecní knihovna
  • Galerie STARÁ ŠKOLA
  • Divadelní soubor Dipona - podpra a spolupráce
  • Pomoc při zajišťováni kulturních a sportovních akcí v obci - ve spolupráci s TJ Sokol Mukařov, SDH M + Ž, Mukařov-sko a KKCM
  • Sociální oblast - sledování sociání situace občanů, spolupráce s Poradnou Mukařov


  e-mail: ksv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  2. místostarostka

  PhDr. Kateřina Čadilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  katerina.cadilova@mukarov.cz

  projektová manažerka

  • členka Rady obce pro životní prostředí, kulturu a sociální věci
  • kulturní a sociální výbor (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Mgr. Ondřej Jakob

  Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

  ondrej.jakob@mukarov.cz

  mluvčí ministra zdravotnictví

  • kulturní a sociální výbor
  $people->foto->title

  Zastupitelka

  Alena Semanská

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  alena.semanska@mukarov.cz

  vedoucí sestra v domově seniorů

  • kulturní a sociální výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Klára Balínová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  klara.balinova@mukarov.cz

  pracovnice v sociálních službách

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  MgA. Petra Batók

  Navržena za Nezávislí s podporou TOP 09

  petra.batok@mukarov.cz

  PR manažerka

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Mgr. Klára Holická

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  klara.holicka@mukarov.cz

  sociální pracovnice

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Dana Gaždová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.gazdova@mukarov.cz

  zdravotní sestra

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Milan Národa

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP

  milan.naroda@mukarov.cz

  logistik

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Renáta Kiara Vargová

  Navržena za SPOLEČNĚ

  renata.vargova@mukarov.cz

  publicistka

 • Výbor pro veřejný pořádek a dopravu

  Agenda a kompetence

  • Sledování a podněty k udržování čistoty a pořádku v obci, dětských hřišť a odpočinkových koutů, stavu a údržby komunikací včetně návrhů oprav
  • Dohled nad pořádkem v obci - podněty pro vedení obce k úkolování zaměstnanců obce
  • Řešení stížností při soužití občanů v obci
  • Kontrola záborů a pronájmu veřejných prostranství, dlouhodobé parkování, prodejní stánky
  • Dohled nad stavem veřejných studní a zdroji požární vody v součinnosti se SDH M+Ž
  • Dodržování vyhlášek obce
  • Účast na místních šetřeních
  • Řešení přestupků (přestupková komise) - není v kompetenci OÚ Mukařov - řeší MěÚ Říčany


  e-mail: pdv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitel

  František Chrpa

  SPOLEČNĚ

  frantisek.chrpa@mukarov.cz

  manažer

  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu (předseda)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Petr Březina

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.brezina@mukarov.cz

  majitel restaurace

  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Mgr. Lukáš Podaný

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  lukas.podany@mukarov.cz

  podnikatel v zahradních službách

  • výbor pro životní prostředí
  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Dana Navrátilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.navratilova@mukarov.cz

  referentka obecního úřadu

  • finanční výbor
  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Josef Čapek

  Navržen za SPOLEČNĚ

  josef.capek@mukarov.cz

  ředitel inzerce

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Viktor Macháček

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP 09

  viktor.machacek@mukarov.cz

  krizový manažer

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Stanislav Müller

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP 09

  stanislav.muller@mukarov.cz

  manažer v gastronomii

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Václav Pokluda

  Navržen za SPOLEČNĚ

  vaclav.pokluda@mukarov.cz

  programátor

 • Výbor pro životní prostředí

  Agenda a kompetence:

  • Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa
  • Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů
  • Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst
  • Účast na místních šetřeních


  e-mail: vzp@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitel

  Miroslav Veselý

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  miroslav.vesely@mukarov.cz

  vedoucí technických služeb obce

  • výbor pro životní prostředí (předseda)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Jakub Douša

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (ODS)

  jakub.dousa@mukarov.cz

  logistik

  • kontrolní výbor
  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Mgr. Lukáš Podaný

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  lukas.podany@mukarov.cz

  podnikatel v zahradních službách

  • výbor pro životní prostředí
  • výbor pro veřejný pořádek a dopravu
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Viktor Macháček

  Navržen za Nezávislí s podporou TOP 09

  viktor.machacek@mukarov.cz

  krizový manažer

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Miroslav Martinů

  Navržen za SPOLEČNĚ

  miroslav.martinu@mukarov.cz

  administrativní pracovník

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Gabriela Nižníková

  Navržena za Nezávislí s podporou TOP

  gabriela.niznikova@mukarov.cz

  lektorka keramiky

  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  František Polesný

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  frantisek.polesny@mukarov.cz

  zahradník

nahoru