Výbory obce

Události

Výbory zastupitelstva obce

 • Finanční výbor

  Agenda a kompetence

  1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
  2. Plní další úkoly, jimž jej pověří zastupitelstvo obce (§ 119, odst. 2, písm b), zákona č. 128/2000 SB
  3. Provádí pravidelnou kontrolu plnění rozpočtu a jeho distribuci členům ZO („zastupitelstvo obce“)
  4. Zpracovává a překládá rozpočtová opatření k projednání ZO – ideálně po každém kvartálu
  5. Zajišťuje distribuci schválených rozpočtů organizacím (ZŠ, MŠ, Sokol, hasiči, JPO, SDH, event. občanských sdružení)
  6. Pravidelně kontroluje hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za kvartál, včetně kontroly hotovosti pokladen a zápisů do pokladní(-ch) knih(y)
  7. Předkládá ROM (rada obce Mukařov) ke schválení hospodaření podřízených příspěvkových organizací, vč. Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – musí být schváleno nejpozději do 31.3.
  8. Sestavuje střednědobý rozpočtový výhled na min. 5 – 10 let dopředu a jeho schválení ZO nejpozději do 31.3.
  9. Pravidelně kontroluje hospodaření obce za každé pololetí, před jarní a podzimní kontrolou hospodaření z Krajského úřadu Středočeského kraje.
  10. Předkládá ZO Závěrečný účet obce za uplynulý rok, po krajské kontrole – musí být schválen nejpozději do 30.6. a vyvěšen min. 15 dní před projednáváním na ZO
  11. Připravuje roční rozpočet obce (vč. navazujících rozpočtů jednotlivých organizací žádajících o obecní dotaci)
  12. Při plánování schváleného rozpočtu zajišťuje schválení rozpočtového provizoria do 31.12 na leden následujícího roku
  13. Předkládá návrh rozpočtu obce ZO ke schválení do 31.12. nebo v případě provizoria do konce ledna, před projednáváním musí být zveřejněn min. 15 dnů

  e-mail: fv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  Ing. Petr Doležel

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  petr.dolezel@mukarov.cz

  manažer

  • člen Rady obce
  • finanční výbor (předseda)
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitelka

  Ing. Hana Zákoucká

  Společně s TOP 09

  hana.zakoucka@mukarov.cz

  projektantka pozemních staveb

  • stavební výbor (předsedkyně)
  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Tomáš Bergmann

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  tomas.bergmann@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Dana Navrátilová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.navratilova@mukarov.cz

  referentka obecního úřadu

  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Ing. Patrik Třeštík

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  programátor

  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Pavel Zemen

  Navržen za Společně s TOP 09

  pavel.zemen@mukarov.cz

  • finanční výbor
 • Kontrolní výbor

  Agenda a kompetence

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
  • Kontroluje plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolách

  Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:

  • Kontroluje správnost vedení a archivace dokumentů
  • Kontroluje správnost evidence movitého a nemovitého majetku OÚ (ve spolupráci s Finančním výborem obce)
  • Kontroluje správnost uzavřených smluv, pojistných smluv obce a navrhuje jejich změny, spolupracuje na jejich tvorbě
  • Kontroluje obecně závazné vyhlášky a nařízení obce z pohledu věcné správnosti a respektování vyšších právních norem
  • Sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založila nebo zřídila obec
  • Sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány obce
  • Spolupracuje při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, navrhuje jejich změny
  • Spolupracuje při tvorbě podkladů pro žádosti obce o dotace


  e-mail: kv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PaedDr. Jana Novotná

  ZVON

  pedagožka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  • kulturní výbor (předsedkyně)
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Tomáš Kouba

  Společně s TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • kontrolní výbor
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Bc. Jakub Douša

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  jakub.dousa@mukarov.cz

  řízení dodavatelského řetězce (SCM)

  • kontrolní výbor
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  JUDr. Eva Šimková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  eva.simkova@mukarov.cz

  advokátka

  • kontrolní výbor
 • Stavební výbor

  Agenda a kompetence

  • Stavebně-technické záležitosti a územní plánování
  • Příprava stavebních akcí a kontrola jejich realizací ve spolupráci se stavebním dozorem a vedením obce
  • Sledování technického stavu budov a komunikací
  • Předkládání návrhů rekonstrukcí místních komunikací a nemovitostí v majetku obce
  • Napojování na technickou infrastrukturu obce
  • Dělení pozemků, návrhy na převody, směny, nákup, prodej pozemků ve vlastnictví obce
  • Stanoviska obce k výstavbě
  • Spoluúčast na dlouhodobém i krátkodobém plánování rozvoje obce
  • Projednávání úprav a změn územně plánovací dokumentace
  • Dohled nad dodržováním podmínek územního plánu obce


  e-mail: stv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  Ing. Hana Zákoucká

  Společně s TOP 09

  hana.zakoucka@mukarov.cz

  projektantka pozemních staveb

  • stavební výbor (předsedkyně)
  • finanční výbor
  $people->foto->title

  Místostarosta

  Ing. Přemysl Zima

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  premysl.zima@mukarov.cz

  finanční účetní

  • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Pavel Kvasnička

  Společně s TOP 09

  ředitel technologické divize

  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Ing. Ondřej Bouzek

  ZVON

  stavební inženýr, soudní znalec

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Bc. Jaroslav Kadeřábek

  ZVON

  podnikatel

  • stavební výbor
  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Petr Houdek

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  potravinářský technolog

  • stavební výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Karel Stárek

  Navržen za Společně s TOP 09

  karel.starek@mukarov.cz

  technolog

  • stavební výbor
 • Školský výbor

  Agenda a kompetence

  • spolupráce se školami zřizovanými obcí a dalšími organizacemi, které podporují vzdělávání
  • podpora mimoškolní činnosti ve školách
  • vytvoření a dohled nad užíváním podpůrného Fondu rozvoje nadání mládeže
  • podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců škol, organizace přednášek a seminářů
  • podpora systematického testování kvality vzdělávání
  • podpora systematického testování klimatu ve školách zřizovaných obcí
  • koordinace rozvojových projektů v základní a mateřské škole
  • koordinace projektů v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež
  •  e-mail: sv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PhDr. Kateřina Čadilová

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  katerina.cadilova@mukarov.cz

  projektová manažerka

  • školský výbor (předsedkyně)
  $people->foto->title

  Radní obce

  Marek Podroužek

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  marek.podrouzek@mukarov.cz

  manažer obchodu v logistice

  • člen Rady obce
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Tomáš Kouba

  Společně s TOP 09 (TOP 09)

  tomas.kouba@mukarov.cz

  manažer

  • kontrolní výbor
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PaedDr. Jana Novotná

  ZVON

  pedagožka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  • kulturní výbor (předsedkyně)
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Bc. Jakub Douša

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  jakub.dousa@mukarov.cz

  řízení dodavatelského řetězce (SCM)

  • kontrolní výbor
  • školský výbor
 • Kulturní výbor

  Agenda a kompetence

  • Vítání nových občánků
  • Zajišťování akcí pro seniory
  • Kulturní a volnočasové akce pořádané obcí

  e-mail: kuv@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Zastupitelka

  PaedDr. Jana Novotná

  ZVON

  pedagožka

  • kontrolní výbor (předsedkyně)
  • kulturní výbor (předsedkyně)
  • školský výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Dana Gaždová

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  dana.gazdova@mukarov.cz

  zdravotní sestra

  • kulturní výbor
  $people->foto->title

  Členka kulturního výboru (nezastupitelka)

  Alena Semanská

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  alena.semanska@mukarov.cz

  vedoucí sestra v domově seniorů

  • kulturní výbor
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Milan Národa

  Navržen za Spolešně s TOP

  milan.naroda@mukarov.cz

  logistik

  • kulturní výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Kristýna Pecková

  Navržena za ZVON

  • kulturní výbor
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Veronika Šmídová

  Navržena za ZVON

  pracovnice v sociálních službách

  • kulturní výbor
 • Výbor pro dopravu a bezpečnost

  Agenda a kompetence

   

  e-mail: dbv@mukarov.cz 

  $people->foto->title

  Starosta obce

  Rudolf Semanský

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

  starosta@mukarov.cz

  podnikatel – grafika, reklama

  • člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Zastupitel

  Bc. Jaroslav Kadeřábek

  ZVON

  podnikatel

  • stavební výbor
  • výbor pro dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Členka výboru (nezastupitelka)

  Ing. Markéta Vrtišková

  Navržena za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  analytička

  • výbor dopravu a bezpečnost
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Miroslav Veselý

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  miroslav.vesely@mukarov.cz

  vedoucí Technických služeb obce Mukařov

  • výbor dopravu a bezpečnost
  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Stanislav Müller

  Navržen za Společně s TOP 09

  stanislav.muller@mukarov.cz

  manažer v gastronomii

  • výbor pro dopravu a bezpečnost
 • Výbor pro životní prostředí

  Agenda a kompetence (bude potvrzena aktualizována a potvrzena nově zvoleným zastupitelstvem)

  • Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa
  • Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů
  • Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst
  • Účast na místních šetřeních


  e-mail: vzp@mukarov.cz

  $people->foto->title

  Radní obce

  František Polesný

  Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  frantisek.polesny@mukarov.cz

  zahradník

  • člen Rady obce
  • výbor pro životní prostředí (předseda)
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Lukáš Podaný

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  lukas.podany@mukarov.cz

  podnikatel v zahradních službách

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Jakub Černý

  Navržen za ZVON

  chovatel čmeláků

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Mgr. Miroslav Martinů

  Navržen za Společně s TOP 09

  miroslav.martinu@mukarov.cz

  administrativní pracovník

  • výbor pro životní prostředí
  $people->foto->title

  Člen výboru (nezastupitel)

  Miroslav Veselý

  Navržen za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

  miroslav.vesely@mukarov.cz

  vedoucí Technických služeb obce Mukařov

  • výbor dopravu a bezpečnost
  • výbor pro životní prostředí
nahoru