MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Poučení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně

Události

Poučení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Mukařov je přidělována občanům, kterým byl zpravidla ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu.  Občan se na této adrese nezdržuje, adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny proto nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s takto přidělenou adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, z níž by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

V souladu zákonem č. 133/200 Sb. o evidenci obyvatel, zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) a zákonem č. 280/2009 Sb. (daňový řád), není obecní úřad oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Může pouze umožnit doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Oznámení o uložení zásilky jsou zveřejňována na úřední desce a na této webové stránce.

Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Příčná 11, 251 62 Mukařov, ohlašovna OÚ, o uložení zásilky.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Mukařově, Příčná 11, kontaktní telefon (+420) 954 225 162. Zásilka je k vyzvednutí v otevírací době pobočky.
  2. Nevyzvednuté zásilky se vrací odesílatelům, jedná-li se o úřední psaní se zeleným pruhem, je zásilka považována za doručenou automaticky 11. den po uložení.
  3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

Občan, který má adresu trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Mukařov, má možnost:

  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Příčná 11, 251 62 Mukařov 
o uložení doporučených zásilek

 

nahoru