V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Soutěž o bezplatné poskytnutí čerpací technologie PRESSKAN

Události

Soutěž o bezplatné poskytnutí čerpací technologie tlakové kanalizace

Vážení vlastníci nemovitostí,

Obec Mukařov tímto vyhlašuje veřejnou soutěž, ve které je možné získat bezplatně kompletní čerpací technologii PRESSKAN k odkanalizování nemovitostí splaškovou tlakovou kanalizací. V případě instalace technologie firmou PRESSKAN system, a.s. v roce 2024, je instalace čerpací technologie hrazena obcí. Do instalace hrazené obcí nepatří zabudování čerpací jímky, položení kabelové chráničky od čerpací jímky do místa umístění ovládací skříně.

Zájemci o získání technologie zašlete co nejdříve na e-mail podatelna@mukarov.cz a v kopii též na e-mail premysl.zima@mukarov.cz svou přihlášku. Při vypravení e-mailu doporučujeme také zaškrtnout volbu Potvrzení o doručení zprávy. Přihlášky můžete podat též v listinné podobě v úředních hodinách do podatelny OÚ.

Podmínky soutěže – náležitosti přihlášky (ke stažení):

  1. Přihlášku podává a žadatelem o čerpadlo je vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, pro kterou je čerpadlo žádáno.
  2. Předmět e-mailu / název podání je „Soutěž o čerpadlo TK 2024“.
  3. Tělo e-mailu / text podání musí obsahovat text: „Mám zájem o bezplatné získání čerpací technologie PRESSKAN pro nemovitost …(doplňte adresu nemovitosti, pro kterou je čerpadlo žádáno)… a souhlasím s uzavřením darovací smlouvy.“ Návrh darovací smlouvy ke stažení.
  4. Do přílohy e-mailu / jako přílohu podání připojte prostý sken kompletní revizní zprávy elektrického přívodního kabelu k čerpadlu (zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva výchozí o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi elektrické instalace, apod.). V případě, že je revizní zpráva souhrnná pro více kabelových vedení, nebo pro celý dům, zvýrazněte část zprávy týkající se kabelového vedení určeného pro čerpací technologii tlakové kanalizace – musí být jištěno samostatným jističem (16 A). Revizní zpráva musí být opatřena kulatým razítkem s uvedením čísla autorizace revizního technika.
  5. Podpis e-mailu / listinného podání musí obsahovat celé jméno a příjmení žadatele a korespondenční adresu, případně také telefonní spojení, pro potřeby sepsání darovací smlouvy k nabytí čerpací technologie do vlastnictví.

Při splnění těchto podmínek bude přihláška zařazena do dalšího zpracování. Čerpací technologii poté bude přidělována k darování žadatelům podle pořadí doručení způsobilých přihlášek až do vyčerpání zásob.

Sběr přihlášek není časově omezen, soutěž bude ukončena po vyčerpání zásob. Protože je k převodu vlastnictví čerpadla třeba schválení daru zastupitelstvem obce, budou dary ke schválení předkládány zastupitelstvu obce na pravidelných zasedáních počínaje způsobilými přihláškami došlými do 12.2.2024.

Vyhlášení soutěže a její podmínky schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov dne 30.1.2024.

 

Zveřejněno: 31.01.2024
Upraveno: 02.04.2024
nahoru