Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023

Události

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023

Obec Mukařov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona:

 

za rok 2023

  • počet podaných žádostí o informace – 9, žádostí bylo vyřízeno sdělením
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • hrazení nákladů - 0 žádost zpoplatněna.
  • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
  • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 0;  

 

nahoru