UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

MESOH

Události

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené nálepkami s kódy, které umožní sledovat jejich vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Jednotlivé domy a případně i byty jsou v systému evidovány jako „stanoviště“. Ke každému stanovišti jsou připojeny osoby, které v daném domě nebo bytě mají trvalý pobyt, v případě domů, bytů, nebo rekreačních objektů bez trvalého pobytu jejich vlastníci, a také nádoby, do kterých osoby ze stanoviště ukládají odpad. Systém může zohlednit i to, že se osoba trvale zdržuje na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt, pokud jsou obě stanoviště v katastru naší obce.

MESOH eviduje díky spolupráci se svozovou firmou, jejíž pracovníci načítají čárové kódy na popelnicích, všechny výsypy označených nádob. Každá ke svozu přistavená nádoba se započítá, jako by byla plná. Proto doporučujeme nepřistavovat ke svozu poloprázdné nádoby, a to u všech komodit, tedy směsného odpadu, bia, plastů či papíru.

Při zavedení systému v září 2019 dostaly všechny trvale obývané domácnosti obálky s informacemi a přístupovými údaji do odpadového účtu. Stejně tak dostanou přístup i všechna nově přidaná stanoviště - tj. domy a byty. Pokud přístupové údaje nemáte, kontaktujte obecní úřad, nejlépe e-mailem na odpady@mukarov.cz. (Platí i pro vlastníky nemovitostí bez trvalého pobytu.) V odpadovém účtu je možné sledovat nejen jednotlivé vývozy, ale také to, zda a jak jednotlivá stanoviště, respektive v nich registrované osoby, získávají bonusové body.

Standardní „MESOH rok“ se počítá od října do září. (Je to proto, aby byl čas přepočítat EKO body a schválit poplatky na následující rok.) Během roku je možné získat maximálně 120 tzv. EKO bodů. Body lze sbírat v šesti různých kategoriích: třídění odpadu (BT), efektivní využívání nádob (BV), snižování produkce odpadů (BS), kompostování (BK), ekologické nakupování (BN) a zájem (BZ). Jelikož u každého kritéria je k dispozici pouze omezený počet bodů, pro získání optimální slevy je potřeba kombinovat body z více kritérií.

odpadovém dotazníku popíšete, jak se ve vaší domácnosti nakládá z nejrůznějšími druhy odpadu. Příznivě je hodnoceno třídění a ekologická likvidace, a ještě více předcházení vzniku odpadů. Vyplnění odpadového dotazníku je podmínkou pro uplatnění bonusů za snižování produkce odpadu a efektivní využívání nádob.

inventuře stanoviště potvrdíte seznam osob registrovaných na daném stanovišti, a zkontrolujete čísla evidovaných nádob. (Pod každým čárovým a QR kódem je jedinečná kombinace písmen a čísel pro danou nádobu.) Pokud osoby na stanovišti nemají přístup k internetu, je možné opsat kódy ze všech popelnic a odpadový dotazník vyplnit a inventuru stanoviště potvrdit na obecním úřadě.

Děkujeme všem občanům, kteří odpovědným přístupem k odpadům z domácnosti přispívají k efektivnímu fungování systému likvidace odpadů v naší obci a v širším slova smyslu i ke zlepšení životního prostředí.

Další informace najdete na www.mojeodpadky.cz

Zveřejněno: 06.09.2019
Upraveno: 11.12.2023
nahoru