Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Systém komunálního odpadu

Události

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb a shromaždiště bioodpadu. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.
Obecní systém odpadového hospodářství stanoví Obecně závazná vyhláška 4/2021.

Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného  komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů. U rekreačních nemovitostí je možno individuálně domluvit svoz odpadu v pytlích, který zajišťují technické služby obce.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek určuje Obecně závazná vyhláška o 5/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Podle této vyhlášky jsou poplatníkem poplatku osoby hlášené k pobytu v obci a vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka se v roce 2023nemění a činí 1200,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory a osoby, které mají bydliště v jiné obci, kde jsou poplatníky poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Slevu 30 % mají senioři na 70 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

O nárok na slevu nebo osvobození (kromě osvobození z důvodu věku a trvalého zdravotního postižení, které bylo již jednou doloženo), je třeba zažádat a doložit jej přílušnými doklady, a to do 10.2.2023. 
Formulář - nárok na slevu nebo osvobození

Nárok můžete vyřídit osobně na obecním úřadě, poštou (popř. vzhozením do schránky OÚ) nebo e-mailem na adresu: odpady@mukarov.cz

Slevu získají také všichni poplatníci v domácnostech, které se aktivně zapojily do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se stanovuje vždy ke konci listopadu předchozího roku, přičemž do slevy se načítají ekobody získané do konce září.

Maximální sleva (i v součtu různých úlev) je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.

Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2023 je splatný od 15. 2. do 30. 4. 2023,

 • online prostřednictvím platebního portálu občana,
 • převodem na účet 301003002/0300,
 • případně kartou nebo v hotovosti v kanceláři OÚ.

Pro úhradu převodem je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), vždy v účtu kontaktní osoby pro danou nemovitost, nebo Vám bude sdělen na obecním úřadě. Platíte-li poplatek za více osob, je nutné do poznámky uvést jejich VS a jména.
Více informací o stanovení výše poplatku viz Poplatek za odpady.

Známky jsou od roku 2020 nahrazeny čárovými / QR kódy. 


Tříděný odpad

Všichni poplatníci poplatku mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. Kovy a sklo jsou tříděny do kontejnerů na sběrných hnízdech. Jedlý olej je možné odevzdávat v PET lahvích spolu se svozem domovních nádob.
Co kam patří (přehledná tabulka ke stažení)

Sběrné nádoby (popelnice)

Sběrné nádoby jsou plátcům poplatku zapůjčovány zdarma. Nádoby na tříděné plasty a papír mají standardní objem 240 l, nádoby na směsný komunální odpad mají standardní objem 120 l, popřípadě 240 l. 

Požadavky na nové nádoby a změnu objemu nádob se zasílají na e-mail odpady@mukarov.cz, požádat je možné také telefonicky v kanceláři obecního úřadu (tel. 323 660 246). Navýšení objemu směsné nádoby je možné při dodržení limitu 60 l na jednoho poplatníka (osoby s pobytem v obci) a po uhrazení příspěvku na provoz systému odpadového hospodářství. 

Výměnu nádob (v případě poškození) hlaste na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin). 

Všechny nádoby rozvážejí pracovníci technických služeb (po telefonické domluvě o čase předání).

Pytlový svoz - rekreační nemovitosti

Na místa, kam zajede popelářské auto, je možné zapůjčit popelnice (i k chatám). Z ulic, kam popelářské auto nezajede, sváží odpad v igelitových pytlích pracovníci technických služeb obce přímo od jednotlivých nemovitostí. 

Pytle jsou vydávány na obecním úřadě, stejně jako nálepky s čárovým kódem, které nahrazují známky. Takto je možné vyvážet jak směsný odpad, tak i separovaně plasty a papír. (Více zde.)

Likvidace objemného odpadu

Objemný odpad v přiměřeném množství mohou poplatníci odpadu odevzdávat na shromaždišti odpadu v Tyršově ulici,
ve středu 15–18 hodin (14–17 hodin po dobu zimního času)
v sobotu 8–12 hodin

Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle svozového kalendáře (můžete si jej nasdílet i jako google kalendář).

Svoz směsného odpadu probíhá každý lichý čtvrtek, svoz tříděného plastu každé první pondělí a tříděného papíru každé první úterý v měsíci. Svoz bioodpadu je sezónní (viz svozový kalendář).
Všichni poplatníci poplatku mohou nádoby vystavovat v kterýkoli svozový den.
Motivační systém ale sleduje celkový objem odpadků vyprodukovaný na konkrétním stanovišti a poměr směsného a tříděného odpadu. Doporučujeme proto přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Domovní nádoby:

 • Směsný odpad: jednou za dva týdny, liché čtvrtky
 • Plasty: měsíčně, první pondělí, (pytle první pondělí v měsíci)
 • Papír: měsíčně, první úterý v měsíci. (pytle první pondělí v měsíci)
 • Bioodpad: jednou za dva týdny, sudé čtvrtky

Pytle:

 • Směsný odpad: každé pondělí
 • Plasty: každé první pondělí v měsíci
 • Papír: každé první pondělí v měsíci

Kontejnery:

 • Sklo: 1. lichá středa v měsíci
 • Kov: 1. liché úterý v měsíci

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.

Důležité kontakty:

Úhrady poplatku, úlevy a osvobození, objednávky nových a změny objemu nádob:

kancelář obecního úřadu Ing. Dana Navrátilová, tel. 323 660 246, e-mail: odpady@mukarov.cz 

 

Výměna poškozených nádob, organizace rozvozu, shromaždiště odpadu (sběrný dvůr): 

vedoucí technických služeb p. Veselý, tel. 775 573 922.

 

Motivační systém - evidence osob, nádob, svozů: odpady@mukarov.cz; Funkce systému - kolektiv@mojeodpadky.cz 

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 30.01.2023
nahoru