V důsledku potvrzené infekce nemocí COVID-19 u občana Mukařova nařídila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uzavření obecního úřadu pro veřejnost. Opatření se týká také sběrných dvorů.

Systém komunálního odpadu

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, a dále  prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb, a shromaždiště a svozů bioodpadu. Nově se zavádí motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů.

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu

Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému komunálního odpadu.

Podle této vyhlášky je poplatníkem poplatku:

fyzická osoba, 

  1. přihlášená v obci,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

K tomu slouží Prohlášení plátce (.pdf, .docx), které je možné vyplnit na obecním úřadě, případně zaslat vyplněné v papírové nebo elektronické formě.

Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka činí v roce 2020 850,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory a osoby, které se zdržují v jiné obci, kde prokazatelně hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Na částečnou úlevu mají nárok poplatníci, kteří pobývají 3 a více měsíců v léčebném zařízení nebo jsou ve vazbě či ve vězení. Úleva 50 % se vztahuje na osoby starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Maximální sleva (i v součtu různých úlev) je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.

Slevu získají také všichni poplatníci v domácnostech, které se aktivně zapojily do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se vypočítává vždy ke konci listopadu předchozího roku.

Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2020 se hradí od 15. 2. do 30. 4. 2020, a to 

  • bezhotovostně na bankovní účet2107311369 / 2700
  • hradit v hotovosti nebo kartou v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Pro úhradu je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete od 1. 2. 2020 v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), nebo Vám bude sdělen na obecním úřadě. 

Známky jsou od roku 2020 nahrazeny čárovými / QR kódy. Všichni poplatníci poplatku mají právo vystavit nádobu v kterýkoli svozový den.

Tříděný odpad

Všichni poplatníci poplatku mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. 

Sběrné nádoby

Sběrné nádoby (popelnice) jsou vydávány ve na Shromaždišti komunálního odpadu (sběrném dvoře) na rohu ulic Obecní a Tyršova ve středu v 10–17 hodin (v době trvání zimního času) a 11–18 hodin (v době trvání letního času), v sobotu 8–12 hodin. Popelnice jsou  plátcům poplatku zapůjčovány zdarma. 

Pytlový svoz

V lokalitách, které nejsou dostupné pro svozovou techniku společnosti Marius Pedersen, je systém svozu odpadů zajištěn pomocí plastových pytlů, které vyváží pracovníci technických služeb obce. Pytle jsou vydávány na obecním úřadě a je možné takto vyvážet jak směsný odpad, tak i plasty a papír.

Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle předem daného harmonogramu. Můžete si jej nasdílet i jako google kalendář.

Všichni poplatníci mohou nádoby vystavovat v kterýkoli svozový den. Motivační systém ale sleduje celkový objem odpadků vyprodukovaný na konkrétním stanovišti, a poměr směsného a tříděného odpadu. Doporučujeme proto přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Druh odpadu

Den 
v týdnu

Četnost svozů

--- Plasty

Pátek (pondělí) 

domovní nádoby měsíčně, první pátek v měsíci.

(pytle první pondělí v měsíci)

--- Papír

Pátek (pondělí) 

domovní nádoby měsíčně, první čtvrtek v měsíci

(pytle první pondělí v měsíci)

--- Bioodpad

Pondělí

Čtvrtek

týdně (dle harmonogramu) - kontejnery 

(dle harmonogramu) - domovní nádoby

--- Sklo

Čtvrtek měsíčně (koncem měsíce)

--- Kov

dle potřeby měsíčně

--- Směsný

Čtvrtek týdně

Objemný odpad

Sobota,

Neděle

pololetně, cca v 1/2 dubna a října

velkoobjemové kontejnery

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.

Důležité kontakty:

Prohlášení plátce, úhrady poplatku, úlevy a osvobození: kancelář obecního úřadu, pí Podroužková, tel. 323 660 246, e-mail: obec@mukarov.cz 

Nádoby (nové i výměny): shromaždiště odpadu (sběrný dvůr), vedoucí technických služeb p. Veselý, tel. 775 573 922.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 12.03.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.