UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Vodovod a kanalizace

Události

Vodovod a kanalizace - obecné informace

Vodovody

Vodovod pro pitnou vodu

Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje, zatímco převážná část Srbína, menší část Mukařova a celá Žernovka je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka (z vodní nádrže Švihov).

Kvůli omezené rezervované kapacitě vodovodu Region jih schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 18/21/2020 ze dne 18.11.2020 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách zásobených vodou z vodovodního přivaděče Region jih. V návaznosti na studii zásobování Mukařova vodou, která posuzovala budoucí možný rozvoj v oblasti zásobované z místního zdroje úpravnou vody Mukařov, Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 16/5/2023 ze dne 21.2.2023 omezení výstavby vícebytových rodinných domů a zakázalo napojování nově oddělovaných pozemků a lokalit na vodovod. V celé obci tak platí, že jsou povoleny pouze stavby rodinných domů s jednou bytovou jednotkou a na vodovod v povodí úpravny vody Mukařov není možné napojovat nově rozdělené lokality a pozemky.

Rozsah jednotlivých povodí obou vodovodních systémů

 

Vodovod pro užitkovou vodu

V místní části obce Žernovka jsou dvě nezávislé vodovodní soustavy dodávající užitkovou vodu užšímu okruhu domů napojených převážně při výstavbě v 70. letech 20. století. Vodovod Zájezdí obsluhuje část Žernovky při Českobrodské silnici a vodovod Horka zásobuje část Žernovky v okolí ulice Doubecká. Připojování nových nemovitostí na tento vodovod se již z kapacitních důvodů neprovádí.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodů je obec Mukařov.

Vodné za dodávky užitkové vody je stanoveno usnesením Zastupitelstva obce Mukařov ve výši 60,- Kč/m3 včetně DPH. Cena je platná od 1.11.2023.

 

Kanalizace

Odkanalizování v obci je zajištěno gravitační a tlakovou kanalizací zaústěnou do ČOV Mukařov. Na obecní kanalizaci je napojena převážná většina Mukařova a menší část Srbína.

V roce 2023 byla dokončena výstavba nové kanalizace svedené na nově budovanou centrální ČOV Srbín o kapacitě 2x2000 EO. ČOV s kanalizací bude uvedena do provozu v prvním pololetí 2024 ve dvou etapách. V první etapě to bude ČOV+kanalizace v převážné části Srbína, vč. přepojení soukromých čistíren v ulicích Na Dolách, U Požáru, v části Mukařova a ulice Na Kraji v Žernovce a v druhé etapě zbytek Srbína (rozšíření původní stavby o nově přidávané řady), včetně přepojení soukromých ČOV v ulicích Do Vrchu, Nad Rybníkem, a zprovoznění kanalizace v Žernovce (zde situace zprovoznění).

Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018).

Povodí kanalizace ČOV Mukařov a připravované ČOV Srbín + Žernovka

Pro informace o možnostech napojení v konkrétní lokalitě kontaktujte prosím místostarostu Ing. Přemysla Zimu. Pakliže chcete připojit na vodovod nebo kanalizaci ve vlastnictví obce zašlete vyplněnou žádost na podatelna@mukarov.cz

 

Provozování a ceny pro rok 2024

Sítě vodovodu a kanalizace v majetku obce Mukařov do 30.6.2021 provozovala společnost 1. SčV, a.s. Od 1.7.2021 je novým provozovatelem společnost I.T.V. CZ s.r.o. 100% vlastněná svazkem obcí Region jih, jehož je obec členem.

Kromě sítí ve vlastnictví obce existují v Srbíně veřejné kanalizační řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané anebo obcí provozované (všechny tyto lokality budou v průběhu roku 2024 také přepojeny na novou centrální ČOV a stávající menší čističky budou odstaveny z provozu):

  • ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360), U Požáru (v oblasti ulic Blatouchová a Zvonečková), Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: VaK Beroun s.r.o. (kanalizace)
  • ul. Nad Rafandou, Na Kopci: Inspravis s.r.o. - kontakt Ing. Kamil Šubrt: kamil.subrt@email.cz (kanalizace)
  • ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé-vlastníci v ulici (kanalizace)
  • ul. Do Vrchu: soukromí provozovatelé-vlastníci v ulici (kanalizace)

Pro odběratele I.T.V. CZ platí pro rok 2024 tyto ceny (vč. DPH) za 1m3:

vodné 65,52 Kč; stočné 63,14 Kč

Pro ilustraci se můžete podívat na historický vývoj cen vodného a stočného.

 

Další rozšiřování vodovodní sítě

V další fázi připravujeme zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo (zobrazit zákres). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, U Výmoly, Na Ladech, Modřínová (chaty), Školní, Za Brodem, V Zahradách, Lomová (k č.p. 101), Ke Starému lisu. Ulice Za Brodem, Lomová, Ke Starému lisu, Chatařská již mají dříve územní rozhodnutí vydané, proto zde nejsou v tomto stupni dokumentace zakreslené.

Podle nově vypracovaného generelu vodovodů v obci bude nutné zajistit pro rozšíření sítě v části Mukařov kapacitnější zdroj vody a vybudovat velikostně odpovídající vodojem, který na síti dnes chybí. Průzkumy a příprava konkrétního řešení budou probíhat v letech 2023-2024. Kvůli nemožnosti v krátké době vybudovat funkční vodovod pro starou část Mukařova, která je zásobená z úpravny vody, budou proto do provozu uvedeny nejdříve vodovodní řady v Srbíně a Žernovce napojené na Region jih. Stavební povolení pro výstavba v ostatních ulicích musí být řešena spolu s vyprojektováním nového zdroje vody. 

V současné době probíhá příprava stavebního povolení vodovodu pro ulice V Zahradách, Lomová (k č.p. 101), Ke Starému lisu, Za Brodem, Chatařská (viz situace stavby pro stavební povolení).

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity. Na stávající ČOV Mukařov (kapacita 800 EO) zůstává v platnosti STOP stav na připojování i jednotlivých domácností. STOP stav potrvá až do doby uvedení nové ČOV Srbín do provozu a přepojení části kanalizace z Mukařova na ni. Přepojení je projednáno s provozovatelem a připravováno na rok 2024.

Připravujeme nyní podklady pro dokumentaci stavebního povolení k zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo - společnou pro vodovod i kanalizaci (zobrazit zákres). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, Modřínová (chaty), Školní. Součástí této dokumentace je i uvolnění kapacity na ČOV Mukařov prostřednictvím přepojení části Mukařova na ČOV Srbín.

Zveřejněno: 17.09.2019
Upraveno: 04.01.2024
nahoru