Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Povinně zveřejňované informace

Události

Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název

 • Obec MUKAŘOV
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: 538523

2) Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

5) Případné platby můžete uhradit

 • v hotovosti nebo kartou do pokladny v kanceláři OÚ
 • na bankovní účet u ČSOB: 177966230/0300

6) IČ

7) DIČ

8) Dokumenty

9) Žádosti o informace

 • písemným dotazem na adresu OÚ Mukařov 
 • písemným dotazem prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.mukarov.cz, nebo na výše uvedený email, přes ePodatelnu 
 • ústním dotazem v kanceláři obecního úřadu

  Pro písemné dotazy doporučujeme využít standardní formulář (.doc.pdf)

10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 • písemnou formou na adresu OÚ Mukařov
 • písemnou formou prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • prostřednictvím elektronické podatelny (ePodatelnu)
 • v některých případech i ústním formou v kanceláři OÚ

11) Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. č.500/2004 Sb., o správním řízení).
 • Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12) Formuláře

 • k vyzvednutí na OÚ je formulář "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", ostatní formuláře je možné vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Říčany
 • některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné zprávy (www.portal.gov.cz)

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Mukařově nebo pověřený úřad Městský úřad v Říčanech
 • kontakty na nejrůznějších instituce viz sekce těchto stránek "Zajímavé odkazy / Další odkazy"
 • více informací najdete v sekci: Obecní úřad a samospráva / Potřebuji vyřídit
 • řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy

14) Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., za úhradu.

  • mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace – 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
  • materiálové náklady
  • 5,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 7,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 8,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 12,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 13,00 za každý nosič dat (disketa 1,44 MB)
  • v ostatních případech materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů
  • doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky.

16) Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy není k dispozici.

17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Mukařov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona:

za rok 2010

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, internetu, případně osobně na Obecním úřadu v místě

za rok 2011

 • počet podaných žádostí o informace - 1, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2012

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2013

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2014

 • počet podaných žádostí o informace - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2015:

 • počet podaných žádostí o informace - 1,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

za rok 2016

 • počet podaných žádostí o informace - 0,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1 (zamítnutí žádosti o kácení)
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0 

za rok 2017

 • počet podaných žádostí o informace - 0,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0 

za rok 2018

 • počet podaných žádostí o informace - 2
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

za rok 2019

 • počet podaných žádostí o informace - 5
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 10; 
  Důvody podání stížností:
  • 30.1.2019 – Stížnost na nečinnost úřadu / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 7.2.2019 – Stížnost na zimní údržbu komunikací / vyřešeno na místě s technickými službami obce
  • 8.2.2019 – Stížnost na zimní údržbu komunikací / vyřešeno na místě s technickými službami obce
  • 11.6.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – výpisy ze všech účtů obce Mukařov za rok 2018 a 1. pol. roku 2019 / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 23.6.2019 – Stížnost na porušování občanského soužití / projednáno na ZO, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost
  • 4.11.2019 – Stížnost na neudržování obecního pozemku / projednáno s technickými službami obce, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost
  • 18.11.2019 – Stížnost na neúplné poskytování informací dle zákona 106/1999 – seznam všech pronajímaných nemovitostí v majetku obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 4.12.2019 – Stížnost na zablokování vjezdu stavbou vodovodu / řešeno na místě, odstraněno6.12.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – seznam stížností a všech dopisů došlých do datové schránky obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 17.12.2019 – stížnost na stav cesty, ul. Na Dolách / provedena úprava povrchu, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Mukařov a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na adrese www.mukarov.cz.

Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

 

18) Seznam příspěvkových organizací (PO) a organizačních složek (OS) zřizovaných Obcí Mukařov

 • Základní škola Mukařov - PO
 • Mateřská škola Mukařov - PO
 • Hasičská zásahová jednotka JPO III Mukařov - OS
 • Hasičská zásahová jednotka JPO V Žernovka - OS
 • Obecní knihovna Mukařov - OS
Zveřejněno: 08.09.2019
Upraveno: 23.09.2022
nahoru