Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Shromaždiště elektroodpadu a tříděného odpadu (sběrný dvůr) v Tyršově ulici bude ve dnech 7.–14. 8. uzavřen z důvodu konání tradiční výstavy domácího zvířectva.

Z důvodu technické závady není možné až do odvolání přistavovat kontejnery na bioodpad. Za omezení se omlouváme, bioodpad je přijímán na shromaždišti na Čapiku.

Povinně zveřejňované informace

Události

Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název

 • Obec MUKAŘOV
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: 538523

2) Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

5) Případné platby můžete uhradit

 • v hotovosti nebo kartou do pokladny v kanceláři OÚ
 • na bankovní účet u ČSOB: 177966230/0300

6) IČ

7) DIČ

8) Dokumenty

9) Žádosti o informace

 • písemným dotazem na adresu OÚ Mukařov 
 • písemným dotazem prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.mukarov.cz, nebo na výše uvedený email, přes ePodatelnu 
 • ústním dotazem v kanceláři obecního úřadu

  Pro písemné dotazy doporučujeme využít standardní formulář (.doc.pdf)

10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 • písemnou formou na adresu OÚ Mukařov
 • písemnou formou prostřednictvím datové schránky na adresu OÚ Mukařov
 • prostřednictvím elektronické podatelny (ePodatelnu)
 • v některých případech i ústním formou v kanceláři OÚ

11) Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. č.500/2004 Sb., o správním řízení).
 • Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12) Formuláře

 • k vyzvednutí na OÚ je formulář "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", ostatní formuláře je možné vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Říčany
 • některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné zprávy (www.portal.gov.cz)

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Mukařově nebo pověřený úřad Městský úřad v Říčanech
 • kontakty na nejrůznějších instituce viz sekce těchto stránek "Zajímavé odkazy / Další odkazy"
 • více informací najdete v sekci: Obecní úřad a samospráva / Potřebuji vyřídit
 • řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy

14) Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě přílohy č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., za úhradu.

  • mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace – 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
  • materiálové náklady
  • 5,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 7,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 8,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z volných listů
  • 12,00  Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A3, na níž je informace poskytnuta z vázaných listů
  • 13,00 za každý nosič dat (disketa 1,44 MB)
  • v ostatních případech materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů
  • doručovací náklady – dle skutečně vynaložené částky.

16) Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy není k dispozici.

17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Mukařov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona:

za rok 2010

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, internetu, případně osobně na Obecním úřadu v místě

za rok 2011

 • počet podaných žádostí o informace - 1, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2012

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2013

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2014

 • počet podaných žádostí o informace - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

za rok 2015:

 • počet podaných žádostí o informace - 1,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

za rok 2016

 • počet podaných žádostí o informace - 0,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1 (zamítnutí žádosti o kácení)
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0 

za rok 2017

 • počet podaných žádostí o informace - 0,
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0 

za rok 2018

 • počet podaných žádostí o informace - 2
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení - 0

za rok 2019

 • počet podaných žádostí o informace - 5
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 3
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 0
 • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení – 10; 
  Důvody podání stížností:
  • 30.1.2019 – Stížnost na nečinnost úřadu / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 7.2.2019 – Stížnost na zimní údržbu komunikací / vyřešeno na místě s technickými službami obce
  • 8.2.2019 – Stížnost na zimní údržbu komunikací / vyřešeno na místě s technickými službami obce
  • 11.6.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – výpisy ze všech účtů obce Mukařov za rok 2018 a 1. pol. roku 2019 / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 23.6.2019 – Stížnost na porušování občanského soužití / projednáno na ZO, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost
  • 4.11.2019 – Stížnost na neudržování obecního pozemku / projednáno s technickými službami obce, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost
  • 18.11.2019 – Stížnost na neúplné poskytování informací dle zákona 106/1999 – seznam všech pronajímaných nemovitostí v majetku obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 4.12.2019 – Stížnost na zablokování vjezdu stavbou vodovodu / řešeno na místě, odstraněno6.12.2019 – Stížnost na neposkytování informací dle zákona 106/1999 – seznam stížností a všech dopisů došlých do datové schránky obce / postoupeno na Krajský úřad Středočeského kraje
  • 17.12.2019 – stížnost na stav cesty, ul. Na Dolách / provedena úprava povrchu, postoupeno Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Mukařov a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na adrese www.mukarov.cz.

Bližší informace podají příslušní zaměstnanci obecního úřadu.

 

18) Seznam příspěvkových organizací (PO) a organizačních složek (OS) zřizovaných Obcí Mukařov

 • Základní škola Mukařov - PO
 • Mateřská škola Mukařov - PO
 • Hasičská zásahová jednotka JPO III Mukařov - OS
 • Hasičská zásahová jednotka JPO V Žernovka - OS
 • Obecní knihovna Mukařov - OS
Zveřejněno: 08.09.2019
Upraveno: 13.01.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.