Polyfunkční dům Na Budech

Události

Polyfunkční dům Na Budech

Na jednání zastupitelstva dne 13.6.2023 byla schválena Smlouva o rozvoji území dohodnutá s investorem návrhu stavby polyfunkčního domu. Tato stavba je navržena na pozemku parc.č. st. 107/1, parc.č. st. 107/2, parc.č. 639/8 a 639/17, k.ú.Srbín , jedná se o prostor Na Budech u kruhového objezdu proti obchodu Penny. Jedná se o velkou stavbu polyfunkčního domu, zastavěná plocha 597,5m2, výška 13m. Objekt obsahuje 14 bytových jednotek + 6 jednotek občanské vybavenosti, podzemní garáže.  Stavba je navržena podle územního plánu na ploše OM20 – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Územní plán obce, který na těchto pozemcích obdobnou stavbu umožňuje, vstoupil v platnost v roce 2017. Podle územního plánu je zde umožněno postavit stavbu o velikosti zastavěné plochy 600m2, výšky 13m v případě ploché střechy a 15m v případě střechy šikmé, výška se měří od rostlého terénu. Zastavit lze 60% pozemku, minimální velikost pozemku je 1000m2, minimální plocha zeleně 25% plochy pozemku.

Trochu rekapitulace k návrhu této stavby. Původní návrh představil zástupce vlastníka pozemku dne 4.5.2021 na jednání Výboru pro územní plánování a rozvoj (dále jen VUPR, členy výboru byli: P. Doležel, J. Klimentová,  P. Kvasnička, K. Stárek,  R. Semanský, H. Zákoucká (předsedkyně),  P. Zima). Návrh domu byl o velikosti 600m2, výška 13m, obsahoval 27 bytových jednotek  a dvě komerční patra. Výjezdy z pozemku byly na ulici Pražskou i na ulici Choceradskou. Výbor se stavbou vyjádřil nesouhlas.

Následně záměr vlastník pozemku upravil a představil na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2021. Zde byl snížen počet bytů na 14, ale velikost stavby zůstala. Namítali jsme, že ačkoliv objekt odpovídá parametrům UP, jedná se o dům, který je příliš velký a vysoký, nevhodný do vesnické zástavby. Výjezd na ulici Pražskou je ve velké blízkosti křižovatky, vzhledem k nárůstu dopravy je nevhodný, je navržen nedostatečný počet parkovacích míst. Budou zde velké výkopové práce – nestrhnou podzemní vody? Jaká bude organizace výstavby (výkopy, skládka materiálu v blízkosti rušné křižovatky). Stavebníkovi jsme doporučili zvážit snížení stavby o 1 patro, upravit a doplnit parkování a dopravu, zvážit sedlovou střechu, prověřit organizaci výstavby.

Následně v září 2021 byl předložen upravený záměr, ale o stejné velikosti. Bylo opět doporučeno snížit objekt o jedno patro a hlavně vypracovat územní studii o zástavbě celé lokality OM20 s prověřením parkování a dopravy. Následně VUPR vypracoval stanovisko, které bylo doporučeno ke schválení Radě obce, která je přijala v usnesení č. 13/51/2021 ROM  a to bylo následně zasláno vlastníkům objektu. Studie zástavby byla vypracována a schválena Odborem územního plánování v Říčanech. S tímto odborem jsme konzultovali naše možnosti, jak dosáhnou úpravy parametrů této stavby.

Další verze studie byla předložena Stavebnímu výboru obce v listopadu 2022. Od té doby jsme v rámci výboru se zástupci stavebníka řešili připomínky k parkování, zmenšilo se přízemní podlaží o doplněná parkovací místa, výjezd do ulice Choceradské bude možný pouze směrem od kruhového objezdu, vjezd ze strany Pražské ulice byl zrušen, nejvyšší podlaží je nyní navrženo jako ustupující. Připravili jsme návrh Smlouvy o rozvoji území, kde jsou stanoveny podmínky zástavby, příspěvky obci na rozvoj, povinnost podílet se na propojení a úpravě vodovodní a kanalizační sítě. Tato smlouva byla předložena současně s poslední verzí studie na minulém jednání zastupitelstva obce ke schválení a těsně schválena.

Zveřejněno: 28.06.2023
Upraveno: 02.04.2024
nahoru