UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Revitalizace návsi Mukařov - veřejná debata

Události

Revitalizace návsi Mukařov - veřejná debata

Diskuse o možnostech úpravy centra Mukařova probíhá již řadu let. Až do jara 2018 jakékoli plány zásadně limitovala skutečnost, že většina „parku“ i část zpevněné plochy před poštou byla v soukromém vlastnictví. Po mnohaletém vyjednávání se letos podařilo majitele přesvědčit, aby pozemky zařazené v územním plánu jako zeleň a veřejné prostranství prodal obci.

V červnu 2018 byl ve výběrovém řízení na projektanta vybrán ateliér Karla Musila. Jedná se o architekta mladší generace, který jako referenční projekt pro výběrové řízení uvedl revitalizaci Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi, na kterém se podílel spolu s doc. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem a jeho ateliérem. (Dvakrát oceněno jako stavba roku www.stavbaroku.cz - I & www.stavbaroku.cz - II )

Úkolem vybraného projektanta je vymyslet řešení celého prostoru a zpracovat všechny stupně projektové dokumentace potřebné pro realizaci. Součástí zadání bylo i veřejné projednání architektonického řešení.

První fáze veřejného projednání

Tato fáze měla podobu moderované diskuse s veřejnostíDiskuse proběhla ve čtvrtek 16. 8. 2018.

V první části setkání se přítomní, kterých se sešlo více než 30, dozvěděli o historickém vývoji řešeného prostranství. To bylo až do konce 60. let zelenou plochou, kterou protékal potok Výmola. Nejednalo se o náves ani jiné centrum obce, ale naopak o okraj historického jádra Mukařova, které tvořil kostel s farou a k nim přiléhajícími budovami – hostinec, škola (dnešní obecní úřad a pošta), zemědělské usedlosti a později jedna vila, kousek dál charitní domov.

Na konci 60. let se dispozice změnila, byla vybudována požární nádrž včetně menší předčišťovací nádrže, koryto potoka před školou bylo zatrubněno a začalo se zavážet. Přesné složení navážky můžeme dnes už jen odhadovat, ale pamětníci se shodují, že nějaký čas zde byla v podstatě skládka. Již od roku 1970 se ale hovoří o tom, že zde vznikne park, a v průběhu následujících let se skutečně podařilo prostranství zarovnat a zatravnit. Vedle starých dubů, které pamatují ještě původní stav potoka, přibylo několik dalších stromů. U požární nádrže pak převážně nálety. Obec prostranství vždy udržovala, zásadnějším změnám ale bránila skutečnost, že až do jara 2018 byla podstatná část zelené plochy i část zpevněné plochy před poštou v soukromém vlastnictví.

Už v průběhu prohlídky padaly první náměty a připomínky – především se debatovalo o tom, zda je dobře v Mukařově mluvit o návsi, když Mukařov svou velikostí míří spíše do kategorie městyse.

Dále se diskutovalo o studních a (snad) studánce, které jsou v řešeném území – a možnostech jejich opětného zprovoznění. Padl také dotaz na vysekávání náletových dřevin v jižní části zeleného pozemku, kde se rozrůstá křídlatka.

Druhá část diskuse

Diskuse pokračovala v Kulturním a komunitním centru (respektive před ním, protože tolik lidí by se do jedné místnosti vevnitř nevešlo). Pracovalo v pěti skupinách, které vymýšlely odpovědi na pět okruhů otázek.

Níže přinášíme přehled nejvýraznější názorů:

 • kompletní zápis a kopie všech výstupů, včetně dodatečně zaslaných e-mailem jsou zde.
 • Zde je shrnutí původního zadání doplněné o přehled nápadů a připomínek vzešlých z veřejné diskuse. 
 • Dále přikládáme i průřez historií řešeného území v dobových fotografiích.

V dalším kroku bude stanoven termín představení variantní studie, která by měla reagovat na náměty z veřejné diskuse.

Diskusní okruhy:

 • Co by měl centrální prostor obce vyjadřovat? Jak by měl působit na příchozí?
  • příjemný, relaxační, vyzývající k posezení a aktivitám, hodně zeleně, méně asfaltu, zdroj informací a poučení, voda
 • Co všechno by se mělo v centrální části obce konat:
  1. každodenně
   • odpočinek, setkání, sport (ping pong, kuželky, pétangue), herní prvky pro děti, přehledné parkování, altánek
  2. jednou nebo několikrát do roka
   • živý vánoční strom, amfiteátr, jarmarky
 • Co ze současného stavu je třeba určitě zachovat?
  • stromy a zeleň vůbec, sousoší, původní pěšiny (s mlatovým povrchem), parkoviště (ne betonové)
 • Co je potřeba určitě odstranit?
  • kontejnery a tříděný odpad, mříže kolem studní, překážky ve výhledu na rybník, křídlatku, sběrný dvůr (místo něj parkoviště, nebo amfiteátr)
 • Co je potřeba doplnit (a kam to umístit – možno zakreslit do mapy)
  • lavičky (i když to není jednoznačné, část sousedů z nich má obavy), altánek, podium, vodní prvek nebo jezírko, okrasné dřeviny, květiny, pítka pro ptáky i pro lidi, mobiliář, přívod elektřiny

Na základě získaných námětů bylo upraveno zadání pro studii, které bylo součástí výběrového řízení na projektanta. Po dvou měsících se očekává předložení variantní studie, která bude veřejnosti představena na dalším setkání v listopadu

Zveřejněno: 08.05.2020
Upraveno: 08.05.2020
nahoru