UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Napojování nemovitostí na novou kanalizaci v Srbíně a Žernovce

Události

Postup napojování domů na novou kanalizaci po zahájení zkušebního provozu

Postup napojování domů na novou kanalizaci po zahájení zkušebního provozu

Stavba kanalizace byla po dlouhých 25 měsících ukončena převzetím díla k 20.11.2023. Přestože k zahájení provozu stále kompletujeme nutnou dokumentaci, po první kolaudační prohlídce již víme, že napojování domovních odpadů do nové kanalizace z majetkoprávních důvodů bude muset proběhnout ve dvou etapách.

Spolu s ČOV bude v první etapě uvedena do provozu kanalizace v Srbíně (vyjma nemovitostí uvedených ve druhé etapě!), Mukařově a části Žernovky (oblast Louňovické ulice od Mokliny po č.p. 140, včetně ulice Na Kraji). Také dojde k přepojení kanalizací v ulicích Nad Rafandou, Na Kopci, Zvonečková, Blatouchová. U těchto kanalizací budete zpraveni o přepojení a předání provozu našemu provozovateli s provedením odečtů vodoměrů a zasláním nových smluv na stočné, popřípadě výpovědí smluv stávajících. Očekávané zprovoznění je do konce března.

V druhé etapě budou do provozu uvedeny rozšíření a změny stavby v Srbíně pro: Pampelišková č.p. 552, 553, Bezová č.p. 456, 458, 459, 460, U Požáru č.p. 416, 417, přepojení kanalizací v ulicích Nad Rybníkem a Do Vrchu, a převážná část Žernovky. Odhad zprovoznění druhé etapy je vzhledem k administrativním lhůtám duben 2024.

Nyní stručná kuchařka k organizaci napojení a přihlášení k vypouštění odpadních vod u provozovatele kanalizace – detailní popis najdete v letním čísle obecního zpravodaje (dvojčíslo červenec-srpen 2023):

Oznámení obce o zahájení napojování na kanalizaci obvyklým způsobem (úřední deska, webové stránky a jejich newsletter, obecní zpravodaj) - úplně nejdříve bude oznámen termín, od kterého dne je možné se na kanalizaci napojovat a přepojovat domovní odpady. Poté vás budou čekat tyto kroky:

  1. Vývoz stávající odpadní jímky (netýká již odkanalizovaných nemovitostí na přepojovaných kanalizacích);
  2. Propojení domovního odpadu do čerpací / revizní šachty nové kanalizace (zahájení vypouštění), doporučujeme pořídit fotodokumentaci z přepojování odpadu pro případnou pozdější kontrolu napojení ze strany provozovatele (netýká již odkanalizovaných nemovitostí na přepojovaných kanalizacích) + pořízení fotografie stavu vodoměru z veřejného vodovodu, případně jiných vodoměrů (jsou-li již instalované) na dalších zdrojích vody zavedených do domu;
  3. Oznámení o připojení na novou kanalizaci zašlete do 2 dnů do zákaznického centra provozovatele I.T.V. CZ s.r.o., itvcz.eu, datová schránka: 7tcc44m, e-mail: provoz@itvcz.eu, tel: 722 201 235. Povinnými součástmi oznámení jsou:                                                                                                                                                          a) Dotazník pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod, řádně vyplněný pro každou nemovitost samostatně, podepsaný vlastníkem nemovitosti (ke stažení v PDF, DOC, nebo tištěný na k odběru na schodech v budově OÚ). Uživatelé, kteří budou požadovat pro měření stočného osadit fakturační vodoměr na přívod vody ze studny, nebo jiného zdroje vody mimo veřejný vodovod, uvedou do poznámky na konci dotazníku text „Osadit vodoměr studna“ (viz níže);                                                                                                          b) Doklad o vyvezení stávající odpadní jímky – kopie dokladu o likvidaci odpadních vod ne starší 2 dnů před zahájením vypouštění;                                                                                                                                          c) Den připojení na kanalizaci – datum zahájení vypouštění do nové kanalizace uveďte v poznámce na konci dotazníku (u přepojovaných kanalizací bude stanoven po dohodě obou provozovatelů);                                                    d) Plná moc k uzavření smlouvy – v případě, že podpis smlouvy bude vyřizovat někdo jiný než vlastník nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí;
  4. Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod bude s provozovatelem uzavírána až po zahájení vypouštění a obdobně jako při uzavírání smluv na odběr vody bude tým provozovatele pro vás k dispozici k podpisu smluv ve vybraných termínech na našem obecním úřadě. O termínech vás budeme informovat.

Osazení vodoměru na přívod vody ze studny / užitkového vodovodu - můžete zvolit pro přesný výpočet spotřebované vody z jiného vodního zdroje, než je veřejný rozvod pitné vody. Pro potřeby výpočtu stočného bude provedeno provozovatelem na předem připravený trubní rozvod. Na potrubí musí být rovný úsek v délce min. 100 cm, do kterého bude poté vmontována vodoměrná sestava o celkové délce 80 cm. Samotný vodoměr má délku 16,5 cm. Montáž i materiál hradí vlastník nemovitosti - cena ověřená u provozovatele činí (materiál, montáž, DPH) za standardní mechanický vodoměr 5.500,- Kč. Je možné osadit i vodoměr dálkově odečitatelný, jeho cena je celkem 9.100,- Kč. Dálkové vodoměry jsou napájené baterií, není třeba k nim budovat přívod elektrické energie.

Nechci osazovat vodoměr na jiný zdroj vody - v tom případě v dotazníku vyplníte, že chcete stočné bude počítat podle "směrného čísla", kterým je stanovena poušální spotřeba vody na osobu za rok. V současnosti to je 36 m3, tzn. za jednu osobu užívající nemovitost zaplatíte při letošní ceně (2024) stočného 63,- Kč celkem cca 2.300,- Kč. Jiná možnost výpočtu stočného než podle vodoměru nebo směrného čísla není podle zákona o vodovodech a kanalizacích přípustná.

 

Upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod do nové kanalizace bez platné Smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod uzavřené s provozovatelem je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích i Obchodními podmínkami provozovatele. Případné své dotazy směřujte na obecní úřad nebo přímo na Ing. Zimu, tel. 724191247, e-mail: premysl.zima@mukarov.cz.

Zveřejněno: 04.01.2024
Upraveno: 22.02.2024
nahoru